Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 15.03.2019. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/192989158.html
Сайт 2ch-b.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: 2ch-b.ru@mail.ru

Чтв 14 Мар 2019 20:18:18
Ⱂⱃⰺⰲⰵⱅ, Ⰴⰲⰰⱍ! Ⱍⱅⱁ ⰴⱆⰿⰰⰵⱎⱐ ⱁ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰺⱌⰵ?
Ⱂⱃⰺⰲⰵⱅ, Ⰴⰲⰰⱍ! Ⱍⱅⱁ ⰴⱆⰿⰰⰵⱎⱐ ⱁ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰺⱌⰵ?
Ⱂⱃⰺⰲⰵⱅ, Ⰴⰲⰰⱍ! Ⱍⱅⱁ ⰴⱆⰿⰰⰵⱎⱐ ⱁ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰺⱌⰵ? Ⰳⱁ ⰱⱆⰴⰵⰿ ⱂⰺⱄⰰⱅⱐ ⱅⱁⰾⱐⰽⱁ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰺⱌⰵ. Ⰺ ⰽⱁⰳⰴⰰ ⱀⱐⱓⱇⰰⰳⰺ ⰱⱆⰴⱆⱅ ⰽ ⱀⰰⰿ ⰸⰰⱈⱁⰴⰺⱅⱐ, ⰲⰺⰴⰵⱅⱐ ⱅⱁ ⰺ ⱆⰴⰺⰲⰾⰵⱀⱀⱁ ⰲⱁⱄⰽⰾⰺⱌⰰⱅⱐ: ⰲⱁⱅ ⰽⱃⱆⱅⰵ ⱁⰾⰴ!Чтв 14 Мар 2019 20:18:54
Ⰱⰰⰿⱂ

Чтв 14 Мар 2019 20:19:35
Ⰱⰰⰿⱂ

Чтв 14 Мар 2019 20:20:36
Ⰱⰰⰿⱂ

Чтв 14 Мар 2019 20:22:10
Ⰱⰰⰿⱂ

Чтв 14 Мар 2019 20:22:59
>2018
>ⱀⰵ ⰺⰿⰵⱅⱐ ⱅⱃⰰⱂⰺⰽⰰ

Чтв 14 Мар 2019 20:24:54
Ⰺⰳⱁⱃⱐ, ⱅ? Ⱂⱁⰿⱀⰺⱎⱐ ⰿⰵⱀⱝ? Ⱝ ⱅⰲⱁ ⱁⰴⱀⱁⰽⰾⰰⱄⱄⱀⰺⰽ. Ⱝ ⱆⰸⱀⰰⰾ ⱅⰵⰱⱝ ⱂⱁ ⱅⰲⱁⰺⰿ ⱎⰺⰸⱁⰺⰴⱀⰿ ⱄⰾⱁⰲⰰⰿ ⰺ ⰲⱄⰵⱃⰰⰿ. Ⰰ ⱂⱁⰿⱀⰺⱎⱐ, ⰽⰰⰽ ⰿ ⰲⱄⰵⰿ ⰽⰾⰰⱄⱄⱁⰿ ⱀⰰⱄⱄⰰⰾⰺ ⱅⰵⰱⰵ ⰲ ⰽⱃⱆⰶⰽⱆ ⰲ ⱅⱃⰵⱅⱐⰵⰿ ⰽⰾⰰⱄⱄⰵ, ⱀⰰ ⱄⰾⰰⰴⰽⱁⰵⰶⰽⰵ? Ⱅ ⰵⱋⱖ ⰲⱂⰺⰾ, ⱁⰱⰾⰺⰸⱀⱆⰾⱄⱝ ⰺ ⱂⱁⱂⱃⱁⱄⰺⰾ ⰴⱁⰱⰰⰲⰽⰺ. Ⰰ ⱂⱁⱅⱁⰿ ⱅⰵⰱⱝ ⱂⱃⰺⱎⱖⰾ ⰸⰰⰱⰺⱃⰰⱅⱐ ⱅⰲⱁ ⱁⱅⰵⱌ, ⱅⱁⱅ ⱄⰰⰿ ⰴⰲⱁⱃⱀⰺⰽ, ⰽⱁⱅⱁⱃ ⱀⰰ Ⰲⰵⱃⱀⰰⰴⱄⰽⱁⰳⱁ ⰺⰸⱀⰰⱄⰺⰾⱁⰲⰰⰾ ⱄⱁⰱⰰⰽⱆ ⰺ ⱂⱁⰾⱆⱍⰺⰾ ⱆⱄⰾⱁⰲⱀ ⱄⱃⱁⰽ ⰸⰰ ⱅⱁ, ⱍⱅⱁ ⱆⰽⱃⰰⰾ ⱂⰾⰰⰲⰾⰵⱀⱀ ⱄⱃⱁⰽ ⰲ ⰿⰰⰳⰰⰸⰺⱀⰵ. Ⱁⱀ ⰸⰰⱎⱖⰾ ⰲ ⰽⰾⰰⱄⱄ, ⰲⱄⰵ ⱄⱅⰰⰾⰺ ⱄⰿⰵⱝⱅⱐⱄⱝ, ⰰ ⱅ ⱁⰱⱁⱄⱃⰰⰾⱄⱝ ⱂⱁⰴ ⱄⰵⰱⱝ ⱁⱅ ⱄⱅⰴⰰ, ⰰ ⱂⱁⱅⱁⰿ ⱄⰽⰰⰸⰰⰾ, ⱍⱅⱁ ⰲⱄⱓ ⰶⰺⰸⱀⱐ ⰱⱆⰴⰵⱎⱐ ⱀⰵⱀⰰⰲⰺⰴⰵⱅⱐ ⰴⰲⱁⱃⱀⰺⰽⱁⰲ, ⱀⱁ ⰲ 9ⰿ ⰽⰾⰰⱄⱄⰵ, ⰽⱁⰳⰴⰰ ⱅ ⱂⱁⱎⱖⰾ ⱀⰰ ⱃⰵⰴ, ⱍⱅⱁⰱ ⰺⱈ ⱁⱅⱂⰺⰸⰴⰺⱅⱐ, ⱅⱁ ⱁⱀⰺ ⱂⱆⱄⱅⰺⰾⰺ ⱅⰵⰱⱝ ⱂⱁ ⰽⱃⱆⰳⱆ, ⱂⱁⱄⰾⰵ ⱍⰵⰳⱁ ⱅⰵⰱⰵ ⱀⰰⰾⱁⰶⰺⰾⰺ ⱀⰰ ⰰⱀⱆⱄ ⰲⱁⱄⰵⰿⱐ ⱎⰲⱁⰲ. Ⰽⰰⰽ ⱂⱁⰶⰺⰲⰰⰵⱎⱐ, Ⰺⰳⱁⱃⱝⱀ?

Чтв 14 Мар 2019 20:27:15
Ⰿⱁⰳⱆ ⱆⱀⰺⰸⰺⱅⱐ ⱅⰵⰱⱝ ⰺ ⱁⰱⱁⱄⱄⰰⱅⱐ ⱂⱃⰺ ⱅⰲⱁⰵ ⰶⰵ ⱅⱝⱀⰽⰵ. Ⰵⱄⰾⰺ ⱅ ⱁⰴⰵⱅ ⰽⰰⰽ ⱂⰺⰴⱁⱃ ⰺ ⰴⱃⰺⱋ, ⰸⱀⰰ, ⱝ ⰴⱁ ⱅⰵⰱⱝ ⰴⱁⰵⰱⱆⱄⱐ. Ⰱⱆⰴⱆ ⱎⰾⰵⱂⰰⱅⱐ ⱅⰵⰱⱝ ⰾⰰⰴⱁⱎⰽⱁ ⱂⱁ ⰾⰺⱌⱆ ⰽⰰⰽ ⱌⰵⰾⰽⱆ ⰺ ⰳⱁⰲⱁⱃⰺⱅⱐ ⱅⰲⱁⰵ ⱅⱝⱀ ⱍⱅⱁ ⱅ ⰾⱁⱈ ⰺ ⱍⰿⱁⱎⱀⰺⰽ, ⰽⱁⱅⱁⱃ ⱀⰵ ⱄⰿⱁⰶⰵⱅ ⰵⰵ ⰸⰰⱋⰺⱅⰺⱅⱐ. Ⱝ ⱄⰿⰰⱍⱀⱁ ⱈⰰⱃⰽⱀⱆ ⱅⰵⰱⰵ ⰲ ⰾⰺⱌⱁ ⰺ ⱀⰰⱍⱀⱆ ⰾⰰⱂⰰⱅⱐ ⱅⰲⱁⱓ ⱅⱝⱀ. Ⰶⰰⰴⱀⱁ ⰸⰰⱄⱁⱄⱆ ⰵⱖ ⱂⱃⰺ ⱅⰵⰱⰵ, ⰴⱃⰺⱋ, ⱄⱅⰰⱀⱆ ⱅⱃⱁⰳⰰⱅⱐ ⰵⱖ ⱂⰺⰸⰴⰵⱀⰽⱆ. Ⰰ ⱁⱀⰰ ⰺ ⱀⰵ ⱂⱃⱁⱅⰺⰲ, ⰲⰵⰴⱐ ⱝ ⱄⰰⰿⰵⱌ ⰺ ⰴⱁⰿⰺⱀⰰⱀⱅ.
Ⰰ ⱍⱅⱁ ⱅ ⰿⱀⰵ ⱄⰴⰵⰾⰰⰵⱎⱐ, ⱂⰵⰴⰺⰽ ⱁⱍⰽⰰⱄⱅ? Ⰴⰰ ⱀⰺⱈⱆⱝ, ⰲⰵⰴⱐ ⱝ ⰸⰴⱁⱃⱁⰲ ⰽⰰⱍⰵⰽ. ⰸⱀⰰⰵⱎⱐ ⱄⰽⱁⰾⱐⰽⱁ ⱆ ⰿⰵⱀⱝ ⰶⰺⰿ? Ⱝ ⱂⱃⱁⱄⱅⱁ ⱅⱁⰾⰽⱀⱆ ⱅⰵⰱⱝ ⰺ ⱅ ⰲⱂⰵⱍⰰⱅⰰⰵⱎⱐⱄⱝ ⰲ ⱄⱅⰵⱀⱆ ⰺ ⱂⱁⱅⰵⱃⱝⰵⱎⱐ ⱄⱁⰸⱀⰰⱀⰺⰵ. Ⱝ ⱅⱝⱀⱆ 300 ⱁⱅ ⰳⱃⱆⰴⰺ, ⰸⱀⰰⰵⱎⱐ ⰽⰰⰽⱁ ⱆ ⰿⰵⱀⱝ ⱈⰲⰰⱅ, ⱆⱀⱅⰵⱃⱁⰽ? Ⱝ ⱂⱃⱁⱄⱅⱁ ⱄⱁⰶⰿⱆ ⱅⰲⱁⱓ ⰴⱁⱈⰾⱆⱓ ⱍⰵⱃⰵⱂⱆⱎⰽⱆ ⰺ ⱄⰾⱁⰿⰰⱓ ⰵⱖ ⰽⰰⰽ ⱁⱃⰵⱈ.
Ⱂⱁⱅⱁⰿⱆ ⱂⱁⰿⱀⰺ ⱈⰺⱂⱄⱅⰰⱃⱁⰽ ⱁⰿⰵⰶⰺ, ⰵⱄⰾⰺ ⱅ ⱄⰾⰰⰱⱁⰵ ⰱⰵⰸⰲⱁⰾⱐⱀⱁⰵ ⰴⱃⰺⱋⰵⱍⰿⱁ, ⰴⰰⰶⰵ ⱀⰵ ⱄⰵⰿⰵ ⰸⰰⰲⱁⰴⰺⱅⱐ ⱅⱝⱀ. Ⰵⱄⰾⰺ ⱀⰵ ⱈⱁⱍⰵⱎⱐ ⰱⱅⱐ ⱁⰱⱁⱄⱄⰰⱀⰿ ⰿⱀⱁⱓ. Ⱝ ⰸⰰⰱⰵⱃⱆ ⱆ ⱅⰵⰱⱝ ⰲⱄⰵ, ⱅⱆⱂⱁ ⱈⱆⰵⱄⱁⱄ.
Ⱅⰲⱁⰺ ⱅⱃⰰⰲⰿⰰⱅ ⱀⱁⰶⰺ ⱂⰵⱃⱌ ⱅⰵⰱⰵ ⱀⰵ ⱂⱁⰿⱁⰳⱆⱅ, ⱁⱀⰺ ⰱⱆⰴⱆⱅ ⰲ ⱅⰲⱁⱖⰿ ⱁⱍⰽⰵ.

Чтв 14 Мар 2019 20:27:45
>>192989158 (OP)
Так я почти расшифровал...Привет двач, что думаете о...О чем блять?

Чтв 14 Мар 2019 20:28:31
Ⰲⱀⰺⰿⰰⱅⰵⰾⱐⱀⱁ ⱂⱁⱄⰿⱁⱅⱃⰺⱅⰵ ⱀⰰ ⱅⱁⰳⱁ ⱍⰵⰾⱁⰲⰵⰽⰰ.
Ⰿⱁⰶⰵⱅⰵ ⰾⰺ ⰲ ⱂⱃⰵⰴⱄⱅⰰⰲⰺⱅⱐ ⱄⰵⰱⰵ, ⰽⰰⰽ ⱅⱁⱅ ⰿⱆⰶⱍⰺⱀⰰ ⱂⰾⰰⱍⰵⱅ ⰺ ⱀⰰⰱⰺⱃⰰⰵⱅ ⱀⱁⰿⰵⱃ ⰽⰰⰽⱁ-ⱅⱁ ⱀⰵⰲⱀⱝⱅⱀⱁ ⰱⰾⱝⰴⰺ, ⱍⱅⱁⰱ ⱃⰰⱄⱄⰽⰰⰸⰰⱅⱐ ⰵ ⱁ ⱄⰲⱁⰺⱈ ⱍⱆⰲⱄⱅⰲⰰⱈ ? Ⰿⱁⰶⰵⱅⰵ ⱂⱃⰵⰴⱄⱅⰰⰲⰺⱅⱐ, ⱍⱅⱁ ⱁⱀ ⱂⱃⱁⱂⱆⱄⰽⰰⰵⱅ ⰲ ⱁⱍⰵⱃⰵⰴⰺ ⰶⰺⱃⱀⱆⱓ ⰿⰰⰿⰰⱎⱆ ⱄ ⰲⰱⰾⱝⰴⰽⱁⰿ ⱀⰰ ⱃⱆⰽⰰⱈ ? Ⰰ ⱅⱁ, ⱍⱅⱁ ⱁⱀ ⱃⰰⰱⱁⱅⰰⰵⱅ ⱂⱁ ⱂⱁⰾ ⰳⱁⰴⰰ, ⱃⰰⰸⰴⰰⰲⰰⱝ ⰾⰺⱄⱅⱁⰲⰽⰺ, ⱍⱅⱁⰱ ⰽⱆⱂⰺⱅⱐ ⱄⰵⰱⰵ ⰰⱇⱁⱀ ⰲⱂⰺⱅⱐ ⱄ ⰴⱃⱆⰸⱐⱝⰿⰺ ?
Ⱅⰵⱂⰵⱃⱐ ⱂⱁⱄⰿⱁⱅⱃⰺⱅⰵ ⱀⰰ ⱀⰵⰳⱁ ⰵⱋⰵ ⱃⰰⰸ. Ⰲⰺⰴⰺⱅⰵ ⰾⰺ ⰲ ⱀⰰ ⱀⰵⰿ ⱄⱅⰺⰾⱐⱀⰵ ⰱⱃⰵⱀⰴⱁⰲⰵ ⰲⰵⱋⰺ ? Ⰿⱁⰶⰵⱅ ⱁⱀ ⱂⱁⰽⱃⱅ ⰲⰸⰴⱆⰲⱎⰺⰿⰺⱄⱝ ⰿⱆⱄⰽⱆⰾⰰⰿⰺ ⰺ ⱅⱁⰾⱄⱅⰿⰺ ⰲⰵⱀⰰⰿⰺ ? Ⱁⱀ ⱁⰱⰾⰰⰴⰰⰵⱅ ⰲⱀⰵⱎⱀⱁⱄⱅⱐ ⰽⰺⱀⱁⰰⰽⱅⱖⱃⰰ-ⰿⱁⰴⰵⰾⰺ ? Ⱄⰸⰰⰴⰺ ⱀⰵⰳⱁ ⱄⱅⱁⰺⱅ ⰴⱁⱃⱁⰳⱁ ⰰⰲⱅⱁⰿⱁⰱⰺⰾⱐ ?
Ⱂⱁⱄⰿⱁⱅⱃⰺⱅⰵ ⱄⱀⱁⰲⰰ ⱀⰰ ⱅⱁⰳⱁ ⰿⱆⰶⱍⰺⱀⱆ ⰺ ⱄⱂⱃⱁⱄⰺⱅⰵ ⱄⰰⰿⱁⰳⱁ ⱄⰵⰱⱝ, ⱍⱅⱁ ⱄ ⱀⰺⰿ ⱀⰵ ⱅⰰⰽ ? Ⱂⱁⱍⰵⰿⱆ ⰲ ⰵⰳⱁ ⰲⰸⰳⰾⱝⰴⰵ ⰶⰵⰾⰵⰸⱁ, ⰲ ⱁⱄⰰⱀⰽⰵ ⱄⱅⰰⰾⱐ, ⰰ ⰲⰿⰵⱄⱅⱁ ⰽⱁⰶⰺ ⱄⰲⰺⱀⰵⱌ ?

Чтв 14 Мар 2019 20:28:41
שלום

Чтв 14 Мар 2019 20:29:24
>>192989158 (OP)
каво?Чтв 14 Мар 2019 20:30:22
>>192989158 (OP)
Игорь опять выходишь на связь?


Чтв 14 Мар 2019 20:30:34
Web►M
>>192989671
О, здарова!


Чтв 14 Мар 2019 20:31:12

Чтв 14 Мар 2019 20:31:22
Это протомова?


Чтв 14 Мар 2019 20:31:50

Чтв 14 Мар 2019 20:32:06
>>192989374
>2019
>2018Чтв 14 Мар 2019 20:32:36Чтв 14 Мар 2019 20:32:39
ⰾⱓⰱⰾⱓ ⱈⰰⱂ)) ⰺ ⰲⱄⰵ ⱍⱅⱁ ⱄ ⱀⰺⰿ ⱄⰲⱝⰸⰰⱀⱁ))) ⰿⱆⰸⰰ ⰾⰴⰶⰵ ))0) ⰾⰺⰾ ⱂⰺⱂ))9) ⱂⱁⱎⰾⰰⱝ ⰿⱁⰾⰾⰺ ((999( ⰳⱄⱂⰴ ⱃⰵⰲ ⱂⰺⰴⰵⰿⰺⱝ)
ⱎⰿⱁⱅ ⰲⱀⱄ, ⱅⱁⰾⱄⱅⱁⰲⰽⰰ ⱅⱃⰵⱎⰵⱃ))
ⱁⰱⱍⱀⱁ ⱝ ⱈⰰⱂⰾⱓ, ⱅⱁ ⰿⱁⰵ ⱈⱁⰱⰱⰺ ))))ⱄⰺⰶⱆ ⰲ ⱅⱁⱂ ⱂⰰⰱⰾⱁⱄⰰⱈ ,ⱁⰲⱄⱝⱀⰽⰰ ⱇⱁⱍ, ⰰⰿⰴⰵⰲⱄ)))
ⰵⱋⰵ ⱝ ⰰⰿⱁⱃⰰⰾ((( ⱀⰺⰳⰺⰾⰺⱄⱅ99 ⰰⱀⱅⰺⱄⱁⱌⰺⱁ((9( ⱍⰰⰾⰴⱇⱃⰺ, ⰰⱀⰺⰿⰵⱎⱀⰺⰽ, ⱄⰿⱁⱅⱃⱓ ⱀⰰ ⱓⱅⱆⰱⱍⰺⰽⰵ ⰿⱁⱃⰳⰵⱀⱎⱅⰵⱃⱀⰰ))0) ⰺⰳⱃⰰⱓ ⰲ pabg))0)
ⰵⱄⰾⰺ ⱅ ⱀⰵ ⱈⰰⱂ ⱀⰵ ⱅⱁⱂ ⰺ ⱀⰵ ⱎⰰⱃⰺⱎⱐ ⱅⱁ ⱀⰵ ⱂⰺⱎⰺ ⰿⱀⰵ (((((

Чтв 14 Мар 2019 20:32:45
>>192989469
>Ⰺⰳⱁⱃⱐ, ⱅ? Ⱂⱁⰿⱀⰺⱎⱐ ⰿⰵⱀⱝ? Ⱝ ⱅⰲⱁ ⱁⰴⱀⱁⰽⰾⰰⱄⱄⱀⰺⰽ. Ⱝ ⱆⰸⱀⰰⰾ ⱅⰵⰱⱝ ⱂⱁ ⱅⰲⱁⰺⰿ ⱎⰺⰸⱁⰺⰴⱀⰿ ⱄⰾⱁⰲⰰⰿ ⰺ ⰲⱄⰵⱃⰰⰿ. Ⰰ ⱂⱁⰿⱀⰺⱎⱐ, ⰽⰰⰽ ⰿ ⰲⱄⰵⰿ ⰽⰾⰰⱄⱄⱁⰿ ⱀⰰⱄⱄⰰⰾⰺ ⱅⰵⰱⰵ ⰲ ⰽⱃⱆⰶⰽⱆ ⰲ ⱅⱃⰵⱅⱐⰵⰿ ⰽⰾⰰⱄⱄⰵ, ⱀⰰ ⱄⰾⰰⰴⰽⱁⰵⰶⰽⰵ? Ⱅ ⰵⱋⱖ ⰲⱂⰺⰾ, ⱁⰱⰾⰺⰸⱀⱆⰾⱄⱝ ⰺ ⱂⱁⱂⱃⱁⱄⰺⰾ ⰴⱁⰱⰰⰲⰽⰺ. Ⰰ ⱂⱁⱅⱁⰿ ⱅⰵⰱⱝ ⱂⱃⰺⱎⱖⰾ ⰸⰰⰱⰺⱃⰰⱅⱐ ⱅⰲⱁ ⱁⱅⰵⱌ, ⱅⱁⱅ ⱄⰰⰿ ⰴⰲⱁⱃⱀⰺⰽ, ⰽⱁⱅⱁⱃ ⱀⰰ Ⰲⰵⱃⱀⰰⰴⱄⰽⱁⰳⱁ ⰺⰸⱀⰰⱄⰺⰾⱁⰲⰰⰾ ⱄⱁⰱⰰⰽⱆ ⰺ ⱂⱁⰾⱆⱍⰺⰾ ⱆⱄⰾⱁⰲⱀ ⱄⱃⱁⰽ ⰸⰰ ⱅⱁ, ⱍⱅⱁ ⱆⰽⱃⰰⰾ ⱂⰾⰰⰲⰾⰵⱀⱀ ⱄⱃⱁⰽ ⰲ ⰿⰰⰳⰰⰸⰺⱀⰵ. Ⱁⱀ ⰸⰰⱎⱖⰾ ⰲ ⰽⰾⰰⱄⱄ, ⰲⱄⰵ ⱄⱅⰰⰾⰺ ⱄⰿⰵⱝⱅⱐⱄⱝ, ⰰ ⱅ ⱁⰱⱁⱄⱃⰰⰾⱄⱝ ⱂⱁⰴ ⱄⰵⰱⱝ ⱁⱅ ⱄⱅⰴⰰ, ⰰ ⱂⱁⱅⱁⰿ ⱄⰽⰰⰸⰰⰾ, ⱍⱅⱁ ⰲⱄⱓ ⰶⰺⰸⱀⱐ ⰱⱆⰴⰵⱎⱐ ⱀⰵⱀⰰⰲⰺⰴⰵⱅⱐ ⰴⰲⱁⱃⱀⰺⰽⱁⰲ, ⱀⱁ ⰲ 9ⰿ ⰽⰾⰰⱄⱄⰵ, ⰽⱁⰳⰴⰰ ⱅ ⱂⱁⱎⱖⰾ ⱀⰰ ⱃⰵⰴ, ⱍⱅⱁⰱ ⰺⱈ ⱁⱅⱂⰺⰸⰴⰺⱅⱐ, ⱅⱁ ⱁⱀⰺ ⱂⱆⱄⱅⰺⰾⰺ ⱅⰵⰱⱝ ⱂⱁ ⰽⱃⱆⰳⱆ, ⱂⱁⱄⰾⰵ ⱍⰵⰳⱁ ⱅⰵⰱⰵ ⱀⰰⰾⱁⰶⰺⰾⰺ ⱀⰰ ⰰⱀⱆⱄ ⰲⱁⱄⰵⰿⱐ ⱎⰲⱁⰲ. Ⰽⰰⰽ ⱂⱁⰶⰺⰲⰰⰵⱎⱐ, Ⰺⰳⱁⱃⱝⱀ?Чтв 14 Мар 2019 20:33:04

Чтв 14 Мар 2019 20:33:58
>>192989592
>>192989592
>ⱎⰾⰵⱂⰰⱅⱐ ⱅⰵⰱⱝ ⰾⰰⰴⱁⱎⰽⱁ ⱂⱁ ⰾⰺⱌⱆ ⰽⰰⰽ ⱌⰵⰾⰽⱆ ⰺ ⰳⱁⰲⱁⱃⰺⱅⱐ ⱅⰲⱁⰵ ⱅⱝⱀ ⱍⱅⱁ ⱅ ⰾⱁⱈ ⰺ ⱍⰿⱁⱎⱀⰺⰽ, ⰽⱁⱅⱁⱃ ⱀⰵ ⱄⰿⱁⰶⰵⱅ ⰵⰵ ⰸⰰⱋⰺⱅⰺⱅⱐ. Ⱝ ⱄⰿⰰⱍⱀⱁ ⱈⰰⱃⰽⱀⱆ ⱅⰵⰱⰵ ⰲ ⰾⰺⱌⱁ ⰺ ⱀⰰⱍⱀⱆ ⰾⰰⱂⰰⱅⱐ ⱅⰲⱁⱓ ⱅⱝⱀ. Ⰶⰰⰴⱀⱁ ⰸⰰⱄⱁⱄⱆ ⰵⱖ ⱂⱃⰺ ⱅⰵⰱⰵ, ⰴⱃⰺⱋ, ⱄⱅⰰⱀⱆ ⱅⱃⱁⰳⰰⱅⱐ ⰵⱖ ⱂⰺⰸⰴⰵⱀⰽⱆ. Ⰰ ⱁⱀⰰ ⰺ ⱀⰵ ⱂⱃⱁⱅⰺⰲ, ⰲⰵⰴⱐ ⱝ ⱄⰰⰿⰵⱌ ⰺ ⰴⱁⰿⰺⱀⰰⱀⱅ.Чтв 14 Мар 2019 20:34:32
Gjlgbcfkcz yf nhtl

Чтв 14 Мар 2019 20:34:54
Ⱀⱆ ⰴⰰⰲⰰ ⱃⰰⰸⰱⰵⱃⰵⰿ ⱂⱁ ⱍⰰⱄⱅⱝⰿ, ⱅⱁⰱⱁⱓ ⱀⰰⱂⰺⱄⰰⱀⱀⱁⰵ )) Ⱄⰽⰾⰰⰴⰲⰰⰵⱅⱄⱝ ⰲⱂⰵⱍⰰⱅⰾⰵⱀⰺⰵ ⱍⱅⱁ ⱅ ⱃⰵⰰⰾⱐⱀⱁ ⰽⱁⱀⱅⱆⰶⰵⱀⱀ , ⱁⰱⰺⰶⰵⱀⱀ ⰶⰺⰸⱀⱐⱓ ⰺⰿⰱⰺⱌⰺⰾ )) Ⰿⱁⰳⱆ ⱅⰵⰱⰵ ⰺ ⰲ ⰳⰾⰰⰸⰰ ⱄⰽⰰⰸⰰⱅⱐ, ⰳⱁⱅⱁⰲ ⱂⱃⰺⰵⱈⰰⱅⱐ ⱂⱁⱄⰾⱆⱎⰰⱅⱐ?) Ⰲⱄⱝ ⱅⰰ ⱈⱆⱀⱝ ⱅⱁⰱⱁⱓ ⱀⰰⱂⰺⱄⰰⱀⱀⱁⰵ ⱅⱁ ⱂⱃⱁⱄⱅⱁⰵ ⱂⰺⰸⰴⰰⰱⱁⰾⱐⱄⱅⰲⱁ , ⱃⰵⰿⰱⱁ ⱅ ⰽⱁⰿⱀⰰⱅⱀ)) ⱁⱅ ⱅⱁⰳⱁ ⱍⱅⱁ ⱅ ⰿⱀⱁⰳⱁ ⱀⰰⱂⰺⱄⰰⰾ, ⰶⰺⰸⱀⱐ ⱅⰲⱁⱝ ⰾⱆⱍⱎⰵ ⱀⰵ ⱄⱅⰰⱀⰵⱅ)) ⱂⰺⰸⰴⰵⱅⱐ ⱀⰵ ⰿⰵⱎⰽⰺ ⰲⱁⱃⱁⱍⰺⱅⱐ, ⰿⱀⱁⰳⱁ ⰲⰰⱄ ⱅⰰⰽⰺⱈ ⱂⱁ ⰲⰵⱄⱀⰵ ⱁⱅⱅⰰⱝⰾⱁ )) Ⱂⱃⱁ ⱅⰰⰽⰺⱈ ⰽⰰⰽ ⱅ ⰳⱁⰲⱁⱃⱝⱅ: Ⰿⰰⰿⰰ ⱀⰵ ⱈⱁⱅⰵⰾⰰ, ⱂⰰⱂⰰ ⱀⰵ ⱄⱅⰰⱃⰰⰾⱄⱝ) Ⰲⱀⰺⰽⰰ ⰲ ⰿⱁⱖ ⱂⱁⱄⰾⰰⱀⰺⰵ ⱅⰵⰱⰵ ⱂⱁⱄⱅⰰⱃⰰⱄⱝ ⱂⱃⱁⰰⱀⰰⰾⰺⰸⰺⱃⱁⰲⰰⱅⱐ ⰺ ⱄⰴⰵⰾⰰⱅⱐ ⰲⰲⱁⰴ ⰴⰾⱝ ⱄⰵⰱⱝ)

Чтв 14 Мар 2019 20:35:29
>>192989592
>Ⰰ ⱍⱅⱁ ⱅ ⰿⱀⰵ ⱄⰴⰵⰾⰰⰵⱎⱐ, ⱂⰵⰴⰺⰽ ⱁⱍⰽⰰⱄⱅ?
все ясно


Чтв 14 Мар 2019 20:36:00
>>192989940
Ⰴⱃⱆⰶⱁⱍⰵⰽ, ⱅ ⰲⰺⰴⰺⰿⱁ ⱀⰵ ⱂⱁⱀⱝⰾ ⱄ ⰽⰵⰿ ⱁⰱⱋⰰⰵⱎⱐⱄⱝ. Ⰲⱁⱅ ⱅⰰ ⱅⰲⱁⱝ ⰿⰰⱀⰵⱃⰰ ⱃⰵⱍⰺ "ⰽⰾⱁⱆⱀⱄⰽⰰⱝ" ⰿⰵⱀⱝ ⱀⰵ ⰲⱂⰵⱍⰰⱅⰾⱝⰵⱅ, ⰴⰰⰲⰰ ⰲⱄⱅⱃⰵⱅⰺⰿⱄⱝ, ⱁⰱⱏⱝⱄⱀⱓ ⱀⰰ ⱂⱁⱀⱝⱅⱀⱁⰿ ⱅⰵⰱⰵ ⱝⰸⰽⰵ, ⱝⰸⰽⰵ ⰱⱁⰾⰺ.


Чтв 14 Мар 2019 20:37:24

Чтв 14 Мар 2019 20:38:20
Ⰱⰾⱝⱅⱐ, ⰴⰰ ⰿⱀⰵ ⱂⱁⱈⱆ ⱀⰰ ⱅⰵⰱⱝ, ⰱⰾⱝⱅⱐ, ⱄⰾⱆⱎⰰ. Ⰽⰰⰽⰰⱝ ⱆ ⱅⰵⰱⱝ ⱅⰰⰿ ⱅⰰⱍⰽⰰ, ⰱⰾⱝⱅⱐ, ⰽⰲⰰⱃⱅⰺⱃ, ⱄⱃⰰⱍⰽⰺ, ⱅⰰⰿ ⰱⰾⱝⱅⱐ, ⱝⱈⱅ, ⰲⱄⱖ – ⰿⱀⰵ ⱂⱁⱈⱆ ⱅⰰⰿ. Ⱈⱁⱅⱐ ⰱⰵⱀⱅⰾⰺ, ⱈⱁⱅⱐ ⰱⰾⱝⱅⱐ ⱀⰰⱈⱆ ⰿⰰⰱⰰⱈ, ⱈⱁⱅⱐ ⱃⱁⰾⰾⱄ-ⱃⱁⱄ, ⱈⱁⱅⱐ ⰱⱆⰳⰰⱅⱅⰺ, ⰱⰾⱝⱅⱐ, ⱈⱁⱅⱐ ⱄⱅⱁⰿⰵⱅⱃⱁⰲⰰⱝ ⱝⱈⱅⰰ – ⰿⱀⰵ ⱀⰰ ⱅⱁ ⱀⰰⱄⱃⰰⱅⱐ, ⱂⱁⱀⰺⰿⰰⰵⱎⱐ? Ⱄⰽⱁⰾⱐⰽⱁ ⱅ ⱅⰰⰿ, ⰽⱁⰳⱁ ⰵⰱⰵⱎⱐ, ⰽⰰⰽⰺⱈ ⰱⰰⰱ, ⰽⰰⰽⰺⱈ ⰸⱀⰰⱍⰺⱅ ⰲⱁⱅ ⱅⰺⱈ ⱄⰰⰿⱁⰽ ⱎⰺⰽⰰⱃⱀⱈ ⰺⰾⰺ ⰰⱅⰾⰰⱄⱀⱈ, ⰱⰾⱝⱅⱐ, ⰲ ⰽⱁⱄⰿⱁⱄ ⰾⰺ ⱅ ⰾⰵⱅⰺⱎⱐ – ⰿⱀⰵ ⱀⰰ ⱅⱁ ⱀⰰⱄⱃⰰⱅⱐ, ⱂⱁⱀⰺⰿⰰⰵⱎⱐ? Ⱝ, ⰱⰾⱝⱅⱐ, ⰲ ⱄⰲⱁⰵⰿ ⱂⱁⰸⱀⰰⱀⰺⰺ ⱀⰰⱄⱅⱁⰾⱐⰽⱁ ⱂⱃⰵⰺⱄⱂⱁⰾⱀⰺⰾⱄⱝ, ⱍⱅⱁ ⱝ ⰽⰰⰽ ⰱⱆⰴⱅⱁ ⰱ ⱆⰶⰵ ⱄⱅⱁ ⱅⱃⰺⰾⰾⰺⱁⱀⱁⰲ ⰿⰺⰾⰾⰺⰰⱃⰴⱁⰲ ⰾⰵⱅ, ⰱⰾⱝⱅⱐ, ⱂⱃⱁⰶⰺⰲⰰⱓ ⱀⰰ ⱅⱃⰺⰾⰾⰺⱁⱀⰰⱈ ⰺ ⱅⱃⰺⰾⰾⰺⱁⱀⰰⱈ ⱅⰰⰽⰺⱈ ⰶⰵ ⱂⰾⰰⱀⰵⱅ, ⱂⱁⱀⰺⰿⰰⰵⱎⱐ? Ⱂⱁⱅⱁⰿⱆ ⰴⰰⰲⰰ ⱄⱅⱆⱂⰰ, ⰵⰸⰶⰰ, ⰰ ⱝ ⱂⱁⱎⰵⰾ ⱀⰰⱄⰾⰰⰶⰴⰰⱅⱐⱄⱝ, ⱀⰰⱈⱆ, ⰱⰾⱝⱅⱐ, ⱂⱃⰵⰽⱃⰰⱄⱀⰿ ⱁⱄⰵⱀⱀⰺⰿ ⰸⰰⰽⰰⱅⱁⰿ, ⰱⰾⱝⱅⱐ, ⱀⰰ ⰱⰵⱃⰵⰳⱆ ⱅⰵⱂⰾⱁ ⱓⰶⱀⱁ ⱃⰵⰽⰺ. Ⰲⱄⰵ, ⱂⰺⰸⰴⱆ-ⰱⱁⱃⱁⰸⰴⱆ ⰺ ⱝ ⱂⱁⱂⰺⰸⰴⰺⰾ ⱀⰰⱈⱆ.

Чтв 14 Мар 2019 20:40:20
>>192990182
Ⱃⰵⰱⱝⱅⰰ ⱀⰵ ⱄⱅⱁⰺⱅ ⰲⱄⰽⱃⰲⰰⱅⱐ ⱅⱆ ⱅⰵⰿⱆ. Ⰲ ⰿⱁⰾⱁⰴⰵ, ⱎⱆⱅⰾⰺⰲⰵ, ⰲⰰⰿ ⰲⱄⰵ ⰾⰵⰳⰽⱁ. ⱅⱁ ⱀⰵ ⱅⱁ. ⱅⱁ ⱀⰵ Ⱍⰺⰽⰰⱅⰺⰾⱁ ⰺ ⰴⰰⰶⰵ ⱀⰵ ⰰⱃⱈⰺⰲ ⱄⱂⰵⱌⱄⰾⱆⰶⰱ. Ⱄⱓⰴⰰ ⰾⱆⱍⱎⰵ ⱀⰵ ⰾⰵⰸⱅⱐ. Ⱄⰵⱃⱐⰵⰸⱀⱁ, ⰾⱓⰱⱁ ⰺⰸ ⰲⰰⱄ ⰱⱆⰴⰵⱅ ⰶⰰⰾⰵⱅⱐ. Ⰾⱆⱍⱎⰵ ⰸⰰⰽⱃⱁⱅⰵ ⱅⰵⰿⱆ ⰺ ⰸⰰⰱⱆⰴⱐⱅⰵ ⱍⱅⱁ ⱅⱆⱅ ⱂⰺⱄⰰⰾⱁⱄⱐ. Ⱝ ⰲⱂⱁⰾⱀⰵ ⱂⱁⱀⰺⰿⰰⱓ ⱍⱅⱁ ⰴⰰⱀⱀⰿ ⱄⱁⱁⰱⱋⰵⱀⰺⰵⰿ ⰲⰸⱁⰲⱆ ⰴⱁⱂⱁⰾⱀⰺⱅⰵⰾⱐⱀ ⰺⱀⱅⰵⱃⰵⱄ, ⱀⱁ ⱈⱁⱍⱆ ⱄⱃⰰⰸⱆ ⱂⱃⰵⰴⱁⱄⱅⰵⱃⰵⱍⱐ ⱂⱅⰾⰺⰲⱈ - ⱄⱅⱁⱂ. Ⱁⱄⱅⰰⰾⱐⱀⰵ ⱂⱃⱁⱄⱅⱁ ⱀⰵ ⱀⰰⰴⱆⱅ.


Чтв 14 Мар 2019 20:43:46
Ⱃⱆⱄⱄⰽⰺⰵ ⰸⰰⱈⱆⱝⱃⰺⰾⰺ ⰿⰺⰾⰾⰺⱁⱀ ⱍⱆⱃⰽⱁⰱⰵⱄⱁⰲ ⰲ Ⰰⱇⰳⰰⱀⰺⱄⱅⰰⱀⰵ, ⱂⱁⱅⰵⱃⱝⰲ 15 000 ⱍⰵⰾⱁⰲⰵⰽ, ⰿⰺⰾⰾⰺⱁⱀ ⰵⰱⰰⱀⱈ ⰴⰵⱅⰵ, ⰶⰵⱀⱋⰺⱀ, ⱄⱅⰰⱃⰺⰽⱁⰲ, ⰲⰰⱈⱈⰰⰱⰺⱅⱁⰲ ⱄ ⰰⰲⱅⱁⰿⰰⱅⰰⰿⰺ, ⰲⱄⰵⱈ ⰺ ⰴⰰⰶⰵ Ⰰⰾⰾⰰⱈⰰ! Ⰵⱋⰵ 3 ⰿⰺⰾⰾⱁⱀⰰ ⰱⰵⰶⰰⰾⰺ ⰲ ⱆⰶⰰⱄⰵ ⰺⰸ ⱄⱅⱃⰰⱀ ⰲ ⱄⱁⱄⰵⰴⱀⰺⰵ ⱍⱆⱃⰽⱁⱄⱅⱃⰰⱀ. ⱅⱁ, ⰱⰾⰵⰰⱅⱐ, ⱅⰵⰱⰵ ⱀⰵ ⱌⰺⰲⰺⰾⰺⰸⱁⰲⰰⱀⱀⰵ ⰵⰲⱃⱁⱂⰵⱌ, ⱅⱁ ⱃⱆⱄⱄⰽⰺⰵ, ⱀⰰⱃⱁⰴ, ⰽⱁⱅⱁⱃ ⱀⰰ ⱂⱃⱁⱅⱝⰶⰵⱀⰺⰺ ⰲⰵⰽⱁⰲ ⱆⱀⰺⱍⱅⱁⰶⰰⰾ ⰲⱄⰵⱈ, ⰲⱄⰵ ⱄⰰⰿⰵ ⰿⱁⰳⱆⱋⰵⱄⱅⰲⰵⱀⱀⰵ ⰺⰿⱂⰵⱃⰺⰺ ⰱⰾⰺ ⱆⱀⰺⱍⱅⱁⰶⰵⱀ ⱃⱆⱄⱄⰽⰺⰿⰺ ⰲⰰⱃⰲⰰⱃⰰⰿⰺ. Ⱀⰰⱂⱁⰾⰵⱁⱀ, ⱃⱆⱄⱄⰽⰺⰵ ⱆⱀⰺⱍⱅⱁⰶⰺⰾⰺ ⰲⱄⱓ ⰵⰳⱁ ⰰⱃⰿⰺⱓ, ⰸⰰⱈⰲⰰⱅⰺⰲⱎⱆⱓ ⰲⱄⱓ Ⰵⰲⱃⱁⱂⱆ, Ⰳⰺⱅⰾⰵⱃ, ⰸⰰⱈⰲⰰⱅⰺⰲⱎⰺ ⰲⱄⱓ Ⰵⰲⱃⱁⱂⱆ, ⰱⰾ ⱆⱀⰺⱍⱅⱁⰶⰵⱀ ⱄⱁⰲⰽⰰⰿⰺ. Ⱃⱆⱄⱄⰽⰺⰵ ⱀⰰⱄⱅⱁⰾⱐⰽⱁ ⱄⱆⱃⱁⰲ, ⱍⱅⱁ ⱁⱅⱁⰱⱃⰰⰾⰺ ⱆ ⱁⱈⱆⰵⰲⱎⰵⰳⱁ ⱍⰵⰾⱁⰲⰵⱍⰵⱄⱅⰲⰰ 1/6 ⱍⰰⱄⱅⱐ ⱄⱆⱎⰺ, ⱁⱀⰺ ⰶⰺⰲⱆⱅ ⰲ ⰰⰴⱄⰽⰺⱈ ⱆⱄⰾⱁⰲⰺⱝⱈ, ⰺⰿ ⱀⰰ ⰲⱄⰵ ⱂⱁⱈⱆ. Ⱁⱀⰺ ⰱⱁⰳⰺ ⰲⱁⱀ ⰺⰸ ⱈⱁⰾⱁⰴⱀⱁⰳⱁ ⰰⰴⰰ, ⱁⱀⰺ ⱀⰵ ⰱⱁⱝⱅⱄⱝ ⱈⱁⰾⱁⰴⰰ, ⰳⱁⰾⱁⰴⰰ, ⰶⰰⱃ, ⰴⱁⰶⰴⱝ, ⱁⱀⰺ ⱆⰱⰺⰲⰰⱓⱅ ⰲ ⰾⱓⰱⱆⱓ ⱂⱁⰳⱁⰴⱆ, ⰳⱁⰾⱁⰴⱀⰿⰺ ⰺ ⱈⱁⰾⱁⰴⱀⰿⰺ. Ⱅⱁ ⱍⱅⱁ ⱆ ⱀⰺⱈ ⰽⰰⰶⰴⱆⱓ ⰸⰺⰿⱆ ⰴⰾⱝ ⱀⱁⱃⰿⰰⰾⱐⱀⱈ ⰾⱓⰴⰵ ⱄⱍⰺⱅⰰⰵⱅⱄⱝ ⰲⱃⰵⰴⱀⰿⰺ ⱆⱄⰾⱁⰲⰺⱝⰿⰺ, ⱃⰰⰱⱁⱅⰰ ⰲ ⰽⱁⱅⱁⱃⱈ ⱃⰵⰽⱁⰿⰵⱀⰴⱁⰲⰰⱀⰰ ⰲⰰⱈⱅⱁⰲⰿ ⰿⰵⱅⱁⰴⱁⰿ, ⱄ ⱁⰳⱃⱁⰿⱀⰿⰺ ⱀⰰⰴⰱⰰⰲⰽⰰⰿⰺ ⰸⰰ ⰲⱃⰵⰴⱀⱁⱄⱅⱐ, ⰰ ⱁⱀⰺ ⱄⰿⰵⱓⱅⱄⱝ ⰺ ⰺⰳⱃⰰⱓⱅ ⰲ ⱄⱀⰵⰶⰽⰺ. ⱅⱁ ⱃⱆⱄⱄⰽⰺⰵ, ⰱⰾⰵⰰⱅⱐ! Ⱃⱆⱄⱄⰽⰺⰵ ⱅⱁ ⱂⱁⱈⰾⰵⱋⰵ ⱄⱂⰰⱃⱅⰰⱀⱌⰵⰲ, ⰸⰰⱈⰲⰰⱅⰺⱅⱐ 1/6 ⱍⰰⱄⱅⱐ ⰲⱄ Ⰸⰵⰿⰾⰺ ⰲⱁⱁⰱⱋⰵ, ⱂⱁⰽⱁⱃⱝⱝ ⰽⱁⱄⰿⱁⱄ ⰺ ⰿⱁⱃⱄⰽⰺⰵ ⰳⰾⱆⰱⰺⱀ, ⱂⱃⱁⱀⰸⰰⱝ ⱂⱃⱁⱄⱅⱃⰰⱀⱄⱅⰲⱁ ⰺⰸⰾⱆⱍⰵⱀⰺⰵⰿ ⱄⰲⱁⰺⱈ ⱃⰰⰴⰰⱃⱁⰲ ⰺ ⱂⱃⰵⰲⱃⰰⱋⰰⱝ ⰲ ⱂⰾⰰⰸⰿⱆ ⱌⰵⰾⰵ ⰳⱁⱃ ⱄⰲⱁⰺⰿⰺ ⱝⰴⰵⱃⱀⰿⰺ ⰱⱁⰿⰱⰰⰿⰺ, ⱀⰵ ⱄⰲⱝⰸⰲⰰⱄⱝ ⱄ ⱃⱆⱄⱄⰽⰺⰿⰺ, ⰑⰒ, ⰱⰵⰳⰺ ⱁⱅ ⱀⰺⱈ, ⰱⰵⰳⰺ, ⰽⰰⰽ ⱅⱁⰾⱐⰽⱁ ⰿⱁⰶⰵⱎⱐ. ⱅⱁ ⰺⱈ ⱄⱆⱅⱐ, ⰱⱁⰳⰺ ⰲⱁⱀ, ⱂⱁⰲⰵⰾⰺⱅⰵⰾⰺ ⱈⰰⱁⱄⰰ, ⱅⱁ ⱆ ⱀⰺⱈ ⰲ ⰽⱃⱁⰲⰺ, ⱅⱁ ⰺⱈ ⰺⱀⱄⱅⰺⱀⰽⱅ, ⰽⱁⱅⱁⱃⰵ ⰴⱃⰵⰿⰾⱓⱅ, ⱀⱁ ⰽⱁⱅⱁⱃⰵ ⰲⱄⰵⰳⰴⰰ ⰲ ⱀⰺⱈ, ⱀⰵ ⰴⱁⰲⰵⱃⱝ ⰺⰿ, ⰑⰒ, ⱁⱀⰺ ⱄ ⰲⰺⰴⱆ ⰴⱁⰱⱃⰵ ⰺ ⰱⰵⰸⱁⰱⰺⰴⱀⰵ, ⰰ ⰺⰿ ⰴⰰ ⱅⱁⰾⱐⰽⱁ ⱂⱁⰲⱁⰴ, ⱁⱀⰺ ⱆⱀⰺⱍⱅⱁⰶⰰⱅ ⰲⰵⱄⱐ ⰿⰺⱃ ⰺ ⱂⱁⱄⰿⰵⱓⱅⱄⱝ ⱀⰰⰴ ⰵⰳⱁ ⱁⱄⱅⰰⱀⰽⰰⰿⰺ, ⰴⰰ ⱁⱀⰺ ⰴⰰⰶⰵ ⰺ ⱀⰵ ⰸⰰⰿⰵⱅⱝⱅ ⱅⱁⰳⱁ ⰲ ⱄⰲⱁⰺⱈ ⰲⰵⱍⱀⱈ ⰸⰺⰿⰰⱈ. Ⱁⱀⰺ ⱄⱁⰱⰺⱃⰰⰾⰺⱄⱐ ⰲⱁⰵⰲⰰⱅⱐ ⱂⱃⱁⱅⰺⰲ ⰲⱄⰵⰳⱁ ⰿⰺⱃⰰ ⱄⱃⰰⰸⱆ, ⰲⱄⰵⰳⱁ ⱀⰵⱄⰽⱁⰾⱐⰽⱁ ⰴⰵⱄⱝⱅⰺⰾⰵⱅⰺ ⱀⰰⰸⰰⰴ, ⱀⱁ ⱅⱁⰳⱁ ⱀⰵ ⱄⰾⱆⱍⰺⰾⱁⱄⱐ, ⰽ ⱄⱍⰰⱄⱅⱐⱓ, ⱁⱀⰺ ⱃⰵⱎⰺⰾⰺ ⰴⰰⱅⱐ ⱍⰵⰾⱁⰲⰵⱍⰵⱄⱅⰲⱆ ⰵⱋⰵ ⱂⱁⰶⰺⱅⱐ. ⰑⰒ, ⰱⰵⰳⰺ ⱁⱅ ⱀⰺⱈ, ⰱⰵⰳⰺ ⰽⰰⰽ ⱅⱁⰾⱐⰽⱁ ⰿⱁⰶⰵⱎⱐ.


Чтв 14 Мар 2019 20:45:01
Ⰿ ⱄ ⰱⱃⰰⱅⱁⰿ Ⱀⰰⰸⰺⱇⱁⰿ ⰲⱁⰸⰲⱃⰰⱋⰰⰾⰺⱄⱐ ⰲ ⰿⰵⱅⱃⱁ ⱄ ⰿⰵⱍⰵⱅⰺ, ⱄ ⰲⰵⱍⰵⱃⱀⰵ ⰿⱁⰾⰺⱅⰲ. Ⰲ ⰲⰰⰳⱁⱀⰵ ⰴⰲⱁⰵ ⱃⱆⱄⰰⰽⱁⰲ ⱀⰵ ⰸⰰⱈⱁⱅⰵⰾⰺ ⱆⱄⱅⱆⱂⰺⱅⱐ ⱀⰰⰿ ⰿⰵⱄⱅⱁ, ⱅⱁⱍⱀⰵⰵ ⱁⱀⰺ ⱄⰾⰺⱎⰽⱁⰿ ⰿⰵⰴⰾⰵⱀⱀⱁ ⰲⱄⱅⰰⰾⰺ, ⰸⰰ ⱅⱁ ⰿ ⰺⱈ ⱂⱁⰴⱃⰵⰸⰰⰾⰺ, ⱅⰺ ⱃⱆⱄⰰⰽⰺ ⰲⰺⰸⰶⰰⰾⰺ ⰽⰰⰽ ⱄⰲⰺⱀⱐⰺ, ⰸⰰⱈⰾⰵⰱⰲⰰⱝⱄⱐ ⰽⱃⱁⰲⱐⱓ. Ⰲⱄⱝ ⱁⱄⱅⰰⰾⱐⱀⰰⱝ ⱃⱆⱄⱀⱝ, ⰽⰰⰽ ⱄⱅⰰⰴⱁ ⰺⱄⱂⱆⰳⰰⱀⱀⱈ ⰱⰰⱃⰰⱀⱁⰲ, ⱄⰱⰺⰾⰺⱄⱐ ⰲ ⰽⱆⱍⱆ ⰲ ⰴⰰⰾⱐⱀⰵⰿ ⰽⱁⱀⱌⰵ ⰲⰰⰳⱁⱀⰰ ⰺ ⰴⰰⰶⰵ ⰱⱁⱝⰾⰺⱄⱐ ⱂⱁⱄⰿⱁⱅⱃⰵⱅⱐ ⰲ ⱀⰰⱎⱆ ⱄⱅⱁⱃⱁⱀⱆ. Ⱂⱃⰰⰲⰴⰰ ⱁⰴⰺⱀ ⱄⱅⰰⱃ ⱄⰵⰴⱁ ⱃⱆⱄⰰⰽ, ⱆⰲⰵⱎⰰⱀⱀ ⱁⱃⰴⰵⱀⰰⰿⰺ ⰺ ⰿⰵⰴⰰⰾⱝⰿⰺ, ⱀⰰⰲⰵⱃⱀⱁⰵ, ⰲⰵⱅⰵⱃⰰⱀ, ⱂⱅⰰⰾⱄⱝ ⱍⱅⱁ-ⱅⱁ ⱄⰽⰰⰸⰰⱅⱐ, ⱀⱁ ⰱⱃⰰⱅ Ⱀⰰⰸⰺⱇ ⱎⰲⱃⱀⱆⰾ ⰵⰳⱁ ⱀⰰ ⱂⱁⰾ, ⰺ ⰿ ⰴⱁⰾⰳⱁ ⰱⰺⰾⰺ ⰵⰳⱁ ⱀⱁⰳⰰⰿⰺ ⰲ ⰶⰺⰲⱁⱅ, ⱂⱁⰽⰰ ⱁⱀ ⱀⰵ ⱀⰰⱍⰰⰾ ⱄⱌⰰⱅⱐ ⰽⱃⱁⰲⱐⱓ ⱂⱃⱝⰿⱁ ⱀⰰ ⱄⰲⱁⰺ ⱁⱃⰴⰵⱀⰰ. Ⰽⱁⰳⰴⰰ ⱂⱁⰵⰸⰴ ⱁⱄⱅⰰⱀⱁⰲⰺⰾⱄⱝ, ⰲⱄⱝ ⱃⱆⱄⱀⱝ ⰲ ⱆⰶⰰⱄⰵ ⰲⰱⰵⰶⰰⰾⰰ ⱀⰰ ⱂⰵⱃⱃⱁⱀ, ⰺ ⰿ ⱄ ⰱⱃⰰⱅⱁⰿ ⱄⱂⱁⰽⱁⱀⱁ ⰲ ⱂⱆⱄⱅⱁⰿ ⰲⰰⰳⱁⱀⰵ ⰴⱁⰵⱈⰰⰾⰺ ⰴⱁ ⱀⰰⱎⰵⰳⱁ ⱁⰱⱋⰵⰶⰺⱅⰺⱝ, ⱎⰲⱃⱝⱝ ⰲⱁ ⰲⱈⱁⰴⰺⰲⱎⰺⱈ ⱃⱆⱄⰰⰽⱁⰲ ⱄⱃⰵⰸⰰⱀⱀⰿⰺ ⱄ ⱂⰺⰴⰶⰰⰽⰰ ⱁⰱⱁⱄⱌⰰⱀⱀⱁⰳⱁ ⰲⰵⱅⰵⱃⰰⱀⰰ ⱁⱃⰴⰵⱀⰰⰿⰺ ⰺ ⰿⰵⰴⰰⰾⱝⰿⰺ. Ⰰⰾⰾⰰⱈⱆ Ⰰⰽⰱⰰⱃ!!!


Чтв 14 Мар 2019 20:47:38
Ⰽⱆⰽⰾⱁⱍⰰⱀ ⱀⰰⱂⱁⰿⰺⱀⰰⰵⱅ ⰿⱀⰵ ⰽⰰⰽⱆⱓ-ⱅⱁ ⱅⰰⰺⱀⱄⱅⰲⰵⱀⱀⱆⱓ ⱄⰵⰽⱅⱆ. Ⱂⱁⱄⱅ ⰸⰰ ⱂⱁⱄⱅⱁⰿ, ⱅⱃⰵⰴ ⰸⰰ ⱅⱃⰵⰴⱁⰿ, ⱁⱀⰺ ⱂⱁⱄⱅⱝⱅ ⰽⱆⰽⱁⰾ, ⱁⱅⰳⱁⱃⱁⰴⰺⰲⱎⰺⱄⱐ ⱁⱅ ⱁⱄⱅⰰⰾⱐⱀⱁ ⰱⱁⱃⰴ, ⱄ ⱌⰵⰾⱐⱓ, ⱂⱁⱀⱝⱅⱀⱁ ⰾⰺⱎⱐ ⰺⰿ ⱄⰰⰿⰺⰿ. Ⱁⰽⱃⱆⰶⰰⱓⱋⰺⰵ ⰺⱀⱁⰳⰴⰰ ⱀⰵⰳⱁⰴⱆⱓⱅ, ⰺ ⰸⰰⰾⰺⰲⰰⱓⱅ ⰺⱈ ⱅⱃⰵⰴ ⰳⱁⰲⱀⱁⰿ ⰴⰰ ⱀⰺⰳⱃⰰⰿⰺ, ⰲⰰⱂⰰⱓⱅ ⰺⱈ, ⱀⱁ ⰽⱆⰽⰾⱁⰾⱓⰱ, ⱀⰵ ⱁⰱⱃⰰⱋⰰⱝ ⰲⱀⰺⰿⰰⱀⰺⱝ, ⱂⱃⱁⰴⱁⰾⰶⰰⱓⱅ ⱄⰲⱁⰵ ⱅⰰⰺⱀⱄⱅⰲⱁ. Ⰺⱀⱁⰳⰴⰰ ⱆ ⱀⰺⱈ ⰲ ⱅⱃⰵⰴⰵ ⱂⱁⱝⰲⰾⱝⱓⱅⱄⱝ ⱄⱅⱃⰰⱀⱀⰵ ⰾⰺⱍⱀⱁⱄⱅⰺ, ⱂⱁⱄⱅⱝⱋⰺⰵ ⱄⰲⱁ, ⱁⱅⰾⰺⱍⱀ ⱁⱅ ⱅⰵⰿ ⰽⱆⰽⱁⰾ ⰽⱁⱀⱅⰵⱀⱅ. Ⰺⱀⱁⰳⰴⰰ ⱂⱁⱝⰲⰾⱝⱓⱅⱄⱝ ⰰⱀⱅⰰⰳⱁⱀⰺⱄⱅ ⱄⱃⰵⰴⰺ ⱄⰰⰿⰺⱈ ⰽⱆⰽⰾⱁⱇⰰⰳⱁⰲ. Ⱀⱁ ⱂⱃⱁⱌⰵⱄⱄ ⱂⱃⱁⰴⱁⰾⰶⰰⰵⱅⱄⱝ. Ⱅⰰⰽ ⱂⱃⱁⱈⱁⰴⱝⱅ ⰴⱀⰺ, ⱀⰰ ⰴⰲⰰⱍⰵ ⱂⱁⱝⰲⰾⱝⱓⱅⱄⱝ ⰺ ⰺⱄⱍⰵⰸⰰⱓⱅ ⰿⰵⰿ, ⰴⱀⰵⰲⱀⱁ ⰴⰲⰰⱍ ⱄⰿⰵⱀⱝⱓⱅⱄⱝ ⱀⱁⱍⱀⰿ ⰺ ⱀⰰⱁⰱⱁⱃⱁⱅ, ⰰ ⰽⱆⰽⰾ ⰲⱄⰵ ⱂⱁⱝⰲⰾⱝⱓⱅⱄⱝ ⰺ ⱂⱁⱝⰲⰾⱝⱓⱅⱄⱝ ⰲ ⱄⱅⱃⰰⱀⱀⱁ ⱀⰺⱅⰺ. Ⰺ ⰺⱀⱁⰳⰴⰰ ⰽⰰⰶⰵⱅⱄⱝ, ⱍⱅⱁ ⰓⰏ-ⱅⱃⰵⰴ — ⱅⱁ ⱍⱅⱁ-ⱅⱁ ⱀⰵⰸⰱⰾⰵⰿⱁⰵ ⰺ ⰴⱃⰵⰲⱀⰵⰵ, ⰽⰰⰽ ⱄⰰⰿⱁ ⰲⱃⰵⰿⱝ. Ⱄⱆⱋⰵⱄⱅⰲⱆⱓⱋⰵⰵ ⱄⱅⱁⰾⱐⰽⱁ ⰶⰵ, ⱄⰽⱁⰾⱐⰽⱁ ⰺ ⱄⰰⰿⰰ ⰺⰿⰺⰴⰶⰱⱁⱃⰴⰰ. Ⰺ ⰽⱁⰳⰴⰰ ⱃⱆⱄⱄⰽⰺ ⱇⱁⱃⱍⰰⱀ ⱂⱁⰴⱁⰴⰵⱅ ⰽ ⱄⰲⱁⰵⰿⱆ ⰸⰰⰲⰵⱃⱎⰵⱀⰺⱓ, ⱂⱁⱄⰾⰵⰴⱀⰺⰿ ⱂⱁⱄⱅⱁⰿ ⱀⰰ ⱀⰵⰿ ⰱⱆⰴⰵⱅ ⰽⱆⰽⱁⰾⱐⱀⰰⱝ ⱂⰺⰽⱍⰰ.

Чтв 14 Мар 2019 20:50:46
>>192989877
ⱄⱁⱄⰹ ⱈⱆⰻ, ⰱⱏⰻⰴⰾⱁ

Чтв 14 Мар 2019 20:50:52
ⰔⰑⰂⰅⰓⰞⰅⰐⰐⰑ ⱀⰵ ⱂⱁⱀⰺⰿⰰⰵⱎⱐ ⰲ ⱍⰵⰿ ⱄⱆⱅⱐ /b/. /b/ ⱅⱁ ⱀⰵ ⰴⰵⱃⱅⰺ «ⱁ, ⱂⱃⰺⰲⰵⱅ ⱍⱆⰲⰰⰽⰺ, ⰸⰰⱌⰵⱀⰺⱅⰵ ⱂⱃⰺⰽⱁⰾⱐⱀⱆⱓ ⱄⱌⰾⰽⱆ ⱝ ⱀⰰⱎⰵⰾ, ⰳⰳ». /b/ ⱅⱁ ⱀⰵ ⱂⱄⰵⰲⰴⱁⰺⱀⱅⰵⰾⰾⰵⰽⱅⱆⰰⰾⱐⱀⰵ ⱁⰱⱄⱆⰶⰴⰵⱀⰺⱝ ⰲ ⰆⰆ. /b/ ⱅⱁ ⱀⰵ ⰾⰰⰲⰺⱀⱅⰵⱃⱀⰵⱅ, Ⰴⰰⰿⱁⱍⰽⰰ ⰺⰾⰺ Ⰾⰰⰲⱈⰵⱅ. /b/ ⱅⱁ ⰿⰵⱄⱅⱁ, ⰳⰴⰵ ⰾⱓⰴⰺ ⰿⱁⰳⱆⱅ ⱂⱁⰱⱅⱐ ⱍⱆⰴⱁⰲⰺⱋⰰⰿⰺ — ⱆⰶⰰⱄⱀⰿⰺ, ⰱⰵⱄⱍⱆⰲⱄⱅⰲⰵⱀⱀⰿⰺ, ⰱⰵⰸⱃⰰⰸⰾⰺⱍⱀⰿⰺ ⱍⱆⰴⱁⰲⰺⱋⰰⰿⰺ, ⰽⱁⱅⱁⱃⰿⰺ ⱁⱀⰺ ⱀⰰ ⱄⰰⰿⱁⰿ ⰴⰵⰾⰵ ⰺ ⱝⰲⰾⱝⱓⱅⱄⱝ.

Ⰸⰰⱈⰲⰰⱅⰺⰾⰺ ⱎⰽⱁⰾⱆ ⰲ Ⰱⰵⱄⰾⰰⱀⰵ, ⰰ ⰿ ⱄⰿⰵⰵⰿⱄⱝ. Ⱂⱁⰴⱃⱁⱄⱅⰽⰺ ⱂⱁⰴⱁⰶⰳⰾⰺ ⱄⰲⰵⱃⱄⱅⱀⰺⰽⰰ ⰸⰰ ⱁⱅⰽⰰⰸ ⰴⰰⱅⱐ ⰴⰵⱀⰵⰳ, ⰰ ⰿ ⱄⰿⰵⰵⰿⱄⱝ.

Ⱅⱃⰺ ⱎⰽⱁⰾⱐⱀⰺⱌ ⱂⱃⰳⱀⱆⰾⰺ ⱄ ⰽⱃⱎⰺ 16-ⱅⰰⰶⱀⱁⰳⱁ ⰴⱁⰿⰰ, ⰲⰸⱝⰲⱎⰺⱄⱐ ⰸⰰ ⱃⱆⰽⰺ, ⰰ ⰿ ⱄⰿⰵⰵⰿⱄⱝ ⰺ ⱂⱃⱁⱄⰺⰿ ⰵⱋⰵ. Ⱄⰰⰿⱁⱆⰱⰺⱄⱅⰲⰰ, ⱆⰱⰺⱄⱅⰲⰰ, ⰳⰵⱀⱁⱌⰺⰴ — ⰿ ⱄⰿⰵⰵⰿⱄⱝ. Ⱃⰰⱄⰺⰸⰿ, ⱄⰵⰽⱄⰺⰸⰿ, ⰴⰺⱄⰽⱃⰺⰿⰺⱀⰰⱌⰺⱝ, ⰽⱄⰵⱀⱁⱇⱁⰱⰺⱝ, ⰺⰸⱀⰰⱄⰺⰾⱁⰲⰰⱀⰺⱝ, ⰱⰵⱄⱂⱃⰺⱍⰺⱀⱀⰰⱝ ⱀⰵⱀⰰⰲⰺⱄⱅⱐ — ⰿ ⱄⰿⰵⰵⰿⱄⱝ. Ⰲⰰⱄⰺⰾⰵⰲⱄⰽⰺ ⱆⰱⰺⰾ ⱄⰲⱁⰺⱈ ⱃⱁⰴⰺⱅⰵⰾⰵ — ⰿ ⱄⰿⰵⰵⰿⱄⱝ. Ⰿ ⰱⰵⰸⰴⱆⱎⱀⱁ ⱂⱁⰴⱂⰺⱎⰵⰿⱄⱝ ⱂⱁⰴ ⱍⰵⰿ ⱆⰳⱁⰴⱀⱁ, ⱀⰰⱎⰺ ⱂⱃⰵⰴⱂⱁⱍⱅⰵⱀⰺⱝ ⱀⰵ ⱁⱄⱀⱁⰲⰰⱀ ⱀⰰ ⰸⰴⱃⰰⰲⱁⰿ ⱄⰿⰾⰵ, ⰱⰵⱄⱌⰵⰾⱐⱀⰵ ⱄⱂⱁⱃ — ⱀⰰⱎⰰ ⱄⱅⰺⱈⰺⱝ, ⰿ — ⰺⱄⱅⰺⱀⱀⱁⰵ ⰾⰺⱌⱁ ⰺⱀⱅⰵⱃⱀⰵⱅⰰ.

Чтв 14 Мар 2019 20:51:52
>>192990843
Ⱄⰰⰿ ⱄⱁⱄⰺ, ⱈⱆⰵⰲⱁⰵ ⱍⰿⱁ


Чтв 14 Мар 2019 20:52:32
> ⰳⰾⰰⰳⱁ

Чтв 14 Мар 2019 20:53:42
ⱅⱁ ⱅⰰⰽⱁⰵ Ⱄⱁⰲⰵⱅⱄⰽⰰⱝ ⰲⰾⰰⱄⱅⱐ? Ⰲ ⱍⱖⰿ ⰸⰰⰽⰾⱓⱍⰰⰵⱅⱄⱝ ⱄⱆⱋⱀⱁⱄⱅⱐ ⱅⱁ ⱀⱁⰲⱁ ⰲⰾⰰⱄⱅⰺ, ⰽⱁⱅⱁⱃⱁ ⱀⰵ ⱈⱁⱅⱝⱅ ⰺⰾⰺ ⱀⰵ ⰿⱁⰳⱆⱅ ⱂⱁⱀⱝⱅⱐ ⰵⱋⱖ ⰲ ⰱⱁⰾⱐⱎⰺⱀⱄⱅⰲⰵ ⱄⱅⱃⰰⱀ? Ⱄⱆⱋⱀⱁⱄⱅⱐ ⰵⱖ, ⱂⱃⰺⰲⰾⰵⰽⰰⱓⱋⰰⱝ ⰽ ⱄⰵⰱⰵ ⱃⰰⰱⱁⱍⰺⱈ ⰽⰰⰶⰴⱁ ⱄⱅⱃⰰⱀ ⰲⱄⱖ ⰱⱁⰾⱐⱎⰵ ⰺ ⰱⱁⰾⱐⱎⰵ, ⱄⱁⱄⱅⱁⰺⱅ ⰲ ⱅⱁⰿ, ⱍⱅⱁ ⱂⱃⰵⰶⰴⰵ ⰳⱁⱄⱆⰴⰰⱃⱄⱅⰲⱁⰿ ⱆⱂⱃⰰⰲⰾⱝⰾⰺ ⱅⰰⰽ ⰺⰾⰺ ⰺⱀⰰⱍⰵ ⰱⱁⰳⰰⱅⰵ ⰺⰾⰺ ⰽⰰⱂⰺⱅⰰⰾⰺⱄⱅ, ⰰ ⱅⰵⱂⰵⱃⱐ ⰲ ⱂⰵⱃⰲ ⱃⰰⰸ ⱆⱂⱃⰰⰲⰾⱝⱓⱅ ⰳⱁⱄⱆⰴⰰⱃⱄⱅⰲⱁⰿ, ⱂⱃⰺⱅⱁⰿ ⰲ ⰿⰰⱄⱄⱁⰲⱁⰿ ⱍⰺⱄⰾⰵ, ⰽⰰⰽ ⱃⰰⰸ ⱅⰵ ⰽⰾⰰⱄⱄ, ⰽⱁⱅⱁⱃⱈ ⰽⰰⱂⰺⱅⰰⰾⰺⰸⰿ ⱆⰳⱀⰵⱅⰰⰾ. Ⰴⰰⰶⰵ ⰲ ⱄⰰⰿⱁ ⰴⰵⰿⱁⰽⱃⰰⱅⰺⱍⰵⱄⰽⱁ, ⰴⰰⰶⰵ ⰲ ⱄⰰⰿⱁ ⱄⰲⱁⰱⱁⰴⱀⱁ ⱃⰵⱄⱂⱆⰱⰾⰺⰽⰵ, ⱂⱁⰽⰰ ⱁⱄⱅⰰⱖⱅⱄⱝ ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱄⱅⰲⱁ ⰽⰰⱂⰺⱅⰰⰾⰰ, ⱂⱁⰽⰰ ⰸⰵⰿⰾⱝ ⱁⱄⱅⰰⱖⱅⱄⱝ ⰲ ⱍⰰⱄⱅⱀⱁ ⱄⱁⰱⱄⱅⰲⰵⱀⱀⱁⱄⱅⰺ, ⰳⱁⱄⱆⰴⰰⱃⱄⱅⰲⱁⰿ ⰲⱄⰵⰳⰴⰰ ⱆⱂⱃⰰⰲⰾⱝⰵⱅ ⱀⰵⰱⱁⰾⱐⱎⱁⰵ ⰿⰵⱀⱐⱎⰺⱀⱄⱅⰲⱁ, ⰲⰸⱝⱅⱁⰵ ⱀⰰ ⰴⰵⰲⱝⱅⱐ ⰴⰵⱄⱝⱅⱈ ⰺⰸ ⰽⰰⱂⰺⱅⰰⰾⰺⱄⱅⱁⰲ ⰺⰾⰺ ⰺⰸ ⰱⱁⰳⰰⱅⱈ.


Чтв 14 Мар 2019 20:53:58
>>192990910
ⰵⰱⰰⰾ ⱅⰲⱁⱓ ⰶⰺⱃⱀⱆⱓ ⰿⰰⱅⱐ

Чтв 14 Мар 2019 20:54:30
>>192990947
ⰾⰺⱌⰰ

Чтв 14 Мар 2019 20:54:52
У меня в stardew valley такая хуйня


Чтв 14 Мар 2019 20:56:44
>>192990947
Ⰸⰰⱍⰵⰿ ⱅ ⰵⰱⰰⰾ ⱄⰲⱁⱓ ⰶⰺⱃⱀⱆⱓ ⰔⰒⰊⰄⱁⰸⱀⱆⱓ ⰿⰰⱅⱐ?

Чтв 14 Мар 2019 20:57:07
>>192991088
Ⰽⰺⱃⱃⰺⰾⰺⱌⰵⱂⰵⱅⱆⱈ ⰸⰰⰽⱆⰽⰰⱃⰵⰽⰰⰾ!
Ⱅⰲⱁⱖ ⰿⰵⱄⱅⱁ ⱆ ⱂⰰⱃⰰⱎⰺ.

Чтв 14 Мар 2019 20:57:51
>>192990947
>>192991199
Ⰿⰺⱄⱄⰽⰾⰺⰽ, ⰰⱀⱁⱀ, ⱄⱁⱃⱃⰺ.
Ⰲⱁⱅ ⱅⱁⰿⱆ ⱈⱆⰵⱄⱁⱄⱆ ⱂⰺⱄⰰⰾ: >>192991029

Чтв 14 Мар 2019 20:58:52
>>192989158 (OP)
Ⱂⱃⱁⰱⰾⰵⰿⰰ ⰲ ⱀⰵⱈⰲⰰⱅⰽⰵ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰺⱍⰵⱄⰽⰺⱈ ⰽⰾⰰⰲⰺⰰⱅⱆⱃ.
Ⱅⱆⱂⱁⰵ ⰱⰴⰾⱁ ⱀⰵ ⱁⱄⰺⰾⰺⰾⱁ ⱂⱃⰵⰽⱃⰰⱄⱀⰵ ⰸⰰⰲⰺⱅⱆⱎⰽⰺ ⰺ ⱃⰰⱄⰽⱁⱃⱝⰽⰺ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰺⱌ.
Ⰽⰰⰽ ⱈⱁⱃⱁⱎⱁ, ⱍⱅⱁ ⰿ — ⰾⰺⱅⰰ.

Чтв 14 Мар 2019 21:00:09
>2019
>ⱀⰵ ⰺⱄⱂⱁⰾⱐⰸⱁⰲⰰⱅⱐ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰺⱌⱆ
Ⰲⰰⱎⰺ ⱁⱂⱃⰰⰲⰴⰰⱀⰺⱝ, ⰳⱃⰵⱍⰵⱄⰽⰺⰵ ⱂⱁⰴⱄⱅⰺⰾⰽⰺ

Чтв 14 Мар 2019 21:01:00
>>192991286
ⱂⱁⱎⰵⰾ ⱀⰰⱈⱆⰻ ⰽⱁⱃⱁⱍ

Чтв 14 Мар 2019 21:01:10
чыто ыта за хуня

Чтв 14 Мар 2019 21:01:51
это у меня шиза или вы какую-то непонятную хуйню строчите?

Чтв 14 Мар 2019 21:01:51
>>192991352
Ⰱⰾⱝⰴⱐ, ⱂⱁⱍⰵⰿⱆ ,  ⰺ  ⱀⰵ ⱃⰰⰱⱁⱅⰰⱓⱅ?

Чтв 14 Мар 2019 21:02:50
Это просто кодировка глаголицей. При желании можно выкупить за денек. Но как ей писать скорописью?

Чтв 14 Мар 2019 21:03:00
>>192991460
Ⱂⱃⱁⱄⱅⰺ ⰰⱀⱁⱀ, ⱀⰵ ⱈⱁⱅⰵⰾ ⱅⰵⰱⱝ ⱁⰱⰺⰴⰵⱅⱐ. Ⰿ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰺⱌⰵⰱⱁⰳⰺ ⰺ ⰲⱄⰵ ⰽⱁⱀⱇⰾⰺⰽⱅ ⰲⱀⱆⱅⱃⰺ ⱀⰰⱄ - ⱂⱃⱁⰺⱄⰽⰺ ⰽⰺⱃⰺⰾⰺⱌⰵⱂⰵⱅⱆⱎⱀⰺ.

Чтв 14 Мар 2019 21:03:21
>>192991512
по-моему, это просто двачерские пасты, переведённые на иврит или около того.

Чтв 14 Мар 2019 21:03:22
Дело закрыто.

https://lefroway.com/transliterator

Чтв 14 Мар 2019 21:03:27
>>192991513
Ⰰⰱⱆ ⰿⰰⰽⰰⰱⱆ ⱂⱁⱎⰰⱅⰰⰾ, ⱁⰱⰵⰸⱐⱝⱀⰰ ⰽⱃⰺⰲⱁⱃⱆⰽⰰⱝ.


Чтв 14 Мар 2019 21:04:09
>>192991512
>>192991598
Лол, быдло детектед.

Позор самую древнюю русскую азбуку не знать.

Чтв 14 Мар 2019 21:04:10
Блять, это ещё и только с телефона показывает.

Чтв 14 Мар 2019 21:04:38
[email: sage]

>>192989158 (OP)
Театр одного актёра, продолжай в том же духе, оп

Чтв 14 Мар 2019 21:05:40
>>192991565
Ⱅⰰⰽⰶⰵ ⰽⰰⰽ ⰺ ⰽⰺⱃⰺⰾⰺⱌⰵ. Ⱂⱁⰴⱆⱍⰺ ⰱⱆⰽⰲ ⰺ ⰲⱄⱖ.
Ⰿⱁⰶⱀⱁ ⱃⰰⰸⰲⰵ ⱍⱅⱁ ⰿⱁⰴⰵⱃⱀⰺⰸⰺⱃⱁⰲⰰⱅⱐ ⱀⰵⰿⱀⱁⰳⱁ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰺⱌⱆ, ⰰ ⱅⱁ ⱄⰾⰺⱎⰽⱁⰿ ⱃⰰⰸⰲⰵⰱⰺⱄⱅ ⰰⰾⱇⰰⰲⰺⱅ, ⰽⰰⰽ ⱅⱁ ⱄ ⰺⰲⱃⰺⱅⱁⰿ ⱄⰴⰵⰾⰰⰾⰺ.


Чтв 14 Мар 2019 21:06:45
>>192991575
ⰹ ⱅⱏⰻ ⰿⰵⱀⱔ ⱂⱃⱁⱄⱅⰹ

Чтв 14 Мар 2019 21:07:04Чтв 14 Мар 2019 21:07:31
Ⱆ ⰑⰒⰰ ⰱⰾ ⱂⱃⰰⰲⰺⰾⱐⱀ ⱃⰰⱄⱄⱍⱖⱅ, ⱍⱅⱁ ⰵⱄⰾⰺ ⰰⱀⱁⱀ ⱂⱁⰾⰵⱀⰺⱅⱄⱝ ⱂⰵⱃⰵⰲⱁⰴⰺⱅⱐ, ⱅⱁ ⱁⱀ ⰺ ⱀⰵ ⱆⰸⱀⰰⰵⱅ, ⰽⰰⰽⱁ ⰑⰒ ⱎⰽⱁⰾⱐⱀⰺⰽ ⱂⱁ ⱁⰴⱀⱁ ⱃⰵⱍⰺ.

Чтв 14 Мар 2019 21:08:02
>>192991683
Ⱅ ⰐⰅ ⱂⱃⰰⰲ, ⰰⱀⱁⱀ. Ⱂⰵⱃⰵⱈⱁⰴⰺ ⱀⰰ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰺⱌⱆ ⰺ ⰱⱆⰴⱐ ⰾⰺⱅⰽⱁ.


Чтв 14 Мар 2019 21:11:12
>>192991854
Ⱂⱁⱍⱅⰺ ⰺⰴⰵⱀⱅⰺⱍⱀⰰⱝ ⱂⰰⱄⱅⰰ ⱄ Ⱅⱆⰿⰱⰰⱍⰰ. Ⱇⱆ ⱀⰵ ⰸⱀⰰⱅⱐ.
Ⰽⱄⱅⰰⱅⰺ, ⱀⰰⱎⱖⰾ ⱂⱃⰵⰺⰿⱆⱋⰵⱄⱅⰲⱁ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰺⱌ: ⰿⱁⰶⱀⱁ ⰸⰰⱂⱃⰵⱋⱖⱀⱀⰵ ⱄⰾⱁⰲⰰ ⰺⰸ ⰲⱁⱃⰴⰾⰺⱄⱅⰰ ⱂⰵⱍⰰⱅⰰⱅⱐ! Ⱄⰿⱁⱅⱃⰺ: ⱀⰰⱀⱁⱍⰰⱀ, ⱀⱆⰾⱐⱍⰰⱀ.

Чтв 14 Мар 2019 21:19:47
>>192991598
הזה פוק

Чтв 14 Мар 2019 21:22:34
>>192989158 (OP)
че это, просвятите ньюфага


Чтв 14 Мар 2019 21:32:08
>>192989158 (OP)
У меня вопрос - откуда взяли названия букв? Как они пишутся, понятно, можно посмотреть в найденных источниках.

Чтв 14 Мар 2019 21:33:30
>ⰴⱆⰿⰰⰵⱎⱐ ⱁ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰺⱌⰵⰃⱁ ⰱⱆⰴⰵⰿ ⱂⰺⱄⰰⱅⱐ ⱅⱁⰾⱐⰽⱁ
Боже, спасибо что я сижу на семерке и защищен от даунов

Чтв 14 Мар 2019 21:33:51
>>192993123
У меня еще вопрос - как эту хуйню переводить, каждую букву в словаре смотреть?

Чтв 14 Мар 2019 21:34:15

Чтв 14 Мар 2019 21:35:34
Блять, я тоже люблю глаголицу(даже ирл пишу ей порой), но не у всех же компы её поддерживают! Кругом прямоугольники!

Чтв 14 Мар 2019 21:36:24
Ⱆⰱⰾⱓⰴⱁⰽ, ⰿⰰⱅⱐ ⱅⰲⱁⱓ, ⰰ ⱀⱆ ⰺⰴⰺ ⱄⱓⰴⰰ, ⰳⱁⰲⱀⱁ ⱄⱁⰱⰰⱍⱐⰵ, ⱄ ⰴⱆⱃⰺ ⱃⰵⱎⰺⰾ ⰽⱁ ⰿⱀⰵ ⰾⰵⰸⱅⱐ, ⱅ, ⰸⰰⱄⱃⰰⱀⰵⱌ ⰲⱁⱀⱓⱍⰺ, ⰿⰰⱅⱐ ⱅⰲⱁⱓ, ⰰ? Ⱀⱆ ⰺⰴⰺ ⱄⱓⰴⰰ, ⱂⱁⱂⱃⱁⰱⱆ ⰿⰵⱀⱝ ⱅⱃⰰⱈⱀⱆⱅⱐ, ⱝ ⱅⰵⰱⱝ ⱄⰰⰿ ⱅⱃⰰⱈⱀⱆ, ⱆⰱⰾⱓⰴⱁⰽ, ⱁⱀⰰⱀⰺⱄⱅ ⱍⰵⱃⱅⱁⰲ, ⰱⱆⰴⱐ ⱅ ⱂⱃⱁⰽⰾⱝⱅ; ⰺⰴⰺ, ⰺⰴⰺⱁⱅ, ⱅⱃⰰⱈⰰⱅⱐ ⱅⰵⰱⱝ ⰺ ⰲⱄⱓ ⱅⰲⱁⱓ ⱄⰵⰿⱐⱓ, ⰳⱁⰲⱀⱁ ⱄⱁⰱⰰⱍⱐⰵ, ⰶⰾⱁⰱ ⰲⱁⱀⱓⱍⰺ, ⰴⰵⱃⱐⰿⱁ, ⱄⱆⰽⰰ, ⱂⰰⰴⰾⰰ; ⰺⰴⰺ ⱄⱓⰴⰰ, ⰿⰵⱃⰸⰰⰲⰵⱌ, ⱀⰵⰳⱁⰴⱝ, ⰳⰰⰴ; ⰺⰴⰺ ⱄⱓⰴⰰ ⱅ, ⰳⱁⰲⱀⱁ, ⰶⱁⱂⰰ!

Чтв 14 Мар 2019 21:38:27
ⰘⰖⰓⰠ!!!1 ⰔⰂⰑⰁⰑⰄⰀ ⰓⰀⰂⰅⰐⰔⰕⰂⰑ ⰖⰒⰭⰝⰍⰀ!11111!1Ⱄ.Ⱃ.Ⱆ111111111!!! ⰏⰅⰎⰍⰅ!11 ⰔⰑⰝⰐⰊ!!1 ⰔⰎⰀⰄⰍⰊ!11 ⰑⰭⰅⰁⰖ!!!!!!11!!ⰀⰄⰊⰐⰀⰄⰊⰐ ⰅⰁⰀⰐⰊⰔⰕⰄ!!111 ⰏⰅⰄⰂⰅⰄⰅⰂ — ⰞⰏⰅⰎⰅ11111111 ⰆⰆⰆⰆⰆ1111111!111 ⰒⰖⰕⰅⰐ - ⰍⰓⰀⰁⰅ!11 ⰔⰎⰀⰂⰀ ⰄⰑⰁⰎⰅⰔⰕⰐⰅ ⰂⰑⰅⰐⰅ ⰖⰒⰝⰍ!111 ⰆⰅⰒⰠ ⰅⰁⰓⰊⰎⰑ!!11111111ⰀⰄⰊⰐⰀⰄⰊⰐ ⰒⰛⰛⰛⰛⰛⰛ!!!!!!!!!11 ⰔⰊⰔⰠⰍⰅ!111 ⰑⰐⰑⰕⰑⰎⰅ ⰔⰅⰓⰝⰀⰅ!!111ⰰⰴⰺⱀⰰⰴⰺⱀ ⰔⰏⰑⰕⰓⰊ ⰁⰀⰎⰅⰕ ⰔⰖⰍⰀ!1111 ⰒⰅⰒⰭⰍⰑⰕⰖⰕⰔⰭ!11111ⰰⰴⰺⱀ ⰐⰅ ⰒⰑⰕⰔⰠ ⰖⰃ ⰐⰀ ⰃⰎⰀⰃⰐⰅ!!!!1111111ⰀⰄⰊⰐ ⰏⰅⰎⰍⰅ!11 ⰔⰑⰝⰐⰊ!!1 ⰔⰎⰀⰄⰍⰊ!11 ⰂⰑⰅⰐⰅ ⰖⰒⰝⰍ ⰔⰕⰓⰀⰞⰐⰅ ⰑⰕⰀⰍⰅ ⰄⰄⱁⰔⰅ!111 ⰟⰆⰔⰎⰑⰅ!ⰀⰄⰊⰐ11111!!!!! ⰆⰓⰊ ⰒⰭⰐⰊ ⰔⰖⰍⰀ!111 ⰒⰭⰐⰊ - ⰓⰊⰀⰎⰠⰐⰅ ⰗⰓⰖⰍⰕ!!!!11 ⰏⰅⰄⰂⰅⰄⰅⰂ — ⰞⰏⰅⰎⰅ11111111 ⰆⰆⰆⰆⰆ1111111!111 ⰃⰎⰀⰐⰄ11111ⰀⰄⰊⰐ!!! ⰔⰍⰑⰎⰑⰒⰅⰐⰄⰓⰅ ⰁⰑⰄⰓⰅ Ⰺ ⰏⰑⰃⰖⰝⰅ ⰆⰂⰕⰑⰐⰅ - ⰐⰀⰔⰅⰍⰑⰏⰅ!!11 Ⰰ Ⱅ ⰈⰐⰀⰅⰞⰠ Ⰲ ⰝⰑⰏ ⰔⰑⰎⰠ, %USERNAME%?!1711 ⰆⰓⰊ ⰒⰭⰐⰊ ⰔⰖⰍⰀ!111 ⰝⰀⰍⰅ ⰔⰕⰓⰀⰞⰐⰅ ⰃⰐⰅⰂⰅ!111ⰰⰴⰺⱀ11 ⰆⰅⰒⰠ ⰅⰁⰓⰊⰎⰑ!!11111111ⰀⰄⰊⰐⰀⰄⰊⰐ ⰑⰐ ⰍⰀⰃⰁⰅ ⰃⰑⰂⰑⰓⰊ ⰐⰀⰏ - ⰔⰂⰑⰁⰑⰄⰀ ⰓⰀⰂⰅⰐⰔⰕⰂⰑ ⰖⰒⰭⰝⰍⰀ!11111!1Ⱄ.Ⱃ.Ⱆ111111111!!! ⰅⰁⰀⰐⰊⰔⰕⰄ!!111 ⰃⰎⰀⰐⰄ11111ⰀⰄⰊⰐ!!! ⰒⰖⰕⰅⰐ - ⰍⰓⰀⰁⰅ!11 ⰔⰂⰑⰁⰑⰄⰀ ⰓⰀⰂⰅⰐⰔⰕⰂⰑ ⰖⰒⰭⰝⰍⰀ!11111!1Ⱄ.Ⱃ.Ⱆ111111111!!! ⰏⰅⰄⰂⰅⰄⰅⰂ — ⰞⰏⰅⰎⰅ11111111 ⰆⰆⰆⰆⰆ1111111!111 ⰑⰕⰀⰍⰅ ⰂⰑⰅⰐⰅ!111 ⰑⰐⰑⰕⰑⰎⰅ ⰔⰅⰓⰝⰀⰅ!!111ⰰⰴⰺⱀⰰⰴⰺⱀ ⰝⰀⰍⰅ ⰔⰕⰓⰀⰞⰐⰅ ⰃⰐⰅⰂⰅ!111ⰰⰴⰺⱀ11 ⰒⰑⰕⰔ ⰈⰑⰘⰂⰀⰝⰅⰐ111 Ⱝ ⰊⰄⰊⰑⰕ111ⰖⰁⰅⰕⰅ ⰏⰅⰐⰭ ⰍⰕⰑ–ⰐⰊⰁⰖⰄⰠ! ⰒⰖⰕⰅⰐ - ⰍⰓⰀⰁⰅ!11 ⰑⰭⰅⰁⰖ!!!!!!11!!ⰀⰄⰊⰐⰀⰄⰊⰐ ⰟⰆⰔⰎⰑⰅ!ⰀⰄⰊⰐ11111!!!!! ⰎⱆⰝⰊ ⰒⰑⰐⰑⰔⰀ!!!1111111 ⰛⰭⰝⰎⰑ ⰒⰑⰒⰭⰝⰕⰔⰀ ⰒⰑⰒⰭⰝⰕⰔⰀ!111 ⰖⰒⰭⰝⰍⰀ ⰔⰎⰅⰄⰊⰕ ⰈⰀ ⰕⰑⰁⰑⰰⰴⰺⱀ1!111111!!! ⰑⰐⰑⰕⰑⰎⰅ!!!11 ⰑⰭⰅⰁⰖ!!!!!!11!!ⰀⰄⰊⰐⰀⰄⰊⰐ ⰑⰐⰑⰕⰑⰎⰅ ⰍⰀⰍⰁⰅ ⰁⰎⰀⰃⰑⰔⰎⰑⰂⰎⰭⰅ ⰄⰑⰁⰎⰅⰔⰕⰐⰅ ⰂⰑⰅⰐⰅ ⰖⰒⰝⰍ!!111ⰰⰴⰺⱀⰰⰴⰺⱀ ⰔⰂⰑⰁⰑⰄⰀ ⰓⰀⰂⰅⰐⰔⰕⰂⰑ ⰖⰒⰭⰝⰍⰀ!11111!1Ⱄ.Ⱃ.Ⱆ111111111!!! ⰕⰅⰎⰑⰊⰄ ⰏⰅⰄⰂⰅⰄⰅⰂ — ⰞⰏⰅⰎⰅ11111111 ⰆⰆⰆⰆⰆ1111111!111 ⰄⰑⰎⰃⰑⰒⰭⰕ ⰍⰀⰍⰁⰅ ⰎⰣⰁⰊⰏⰅ ⰆⰂⰕⰑⰐⰅ ⰑⰐⰑⰕⰑⰎⰅ!!!111 ⰅⰁⰀⰐⰅⰏⰔⰭ ⰐⰀ ⰑⰕⰎⰊⰝⰐⰅⰐⰠⰍⰑ!!!111 ⰆⰅⰒⰠ ⰅⰁⰓⰊⰎⰑ!!11111111ⰀⰄⰊⰐⰀⰄⰊⰐ ⰏⰅⰄⰂⰅⰄⰅⰂ — ⰞⰏⰅⰎⰅ11111111 ⰆⰆⰆⰆⰆ1111111!111 ⰎⱆⰝⰊ ⰒⰑⰐⰑⰔⰀ!!!1111111 Ⰰ Ⱅ ⰒⰓⰑⰁⰑⰂⰀⰎ ⰎⰊⰈⰀⰕⰠ ⰑⰍⰕⰀⰄⰓ??777!1 ⰑⰐⰑⰕⰑⰎⰅ ⰭⰓⰑⰔⰕⰅ!!111 ⰕⰅⰎⰑⰊⰄ ⰒⰑⰒⰭⰝⰕⰔ!11!!!1 ⰖⰒⰭⰝⰍⰀ ⰔⰎⰅⰄⰊⰕ ⰈⰀ ⰕⰑⰁⰑⰰⰴⰺⱀ1!111111!!! ⰑⰭⰅⰁⰖ!!!!!!11!!ⰀⰄⰊⰐⰀⰄⰊⰐ ⰔⰎⰀⰂⰀ ⰝⰀⰍⰅ!!111 ⰅⰍⰔⰕⰅⰎⰓ ⰕⰑ ⰭⰅⰁⰀⰐⰅⰖ ⰍⰑⰕⰖ111111111 ⰑⰐⰑⰕⰑⰎⰅ ⰍⰀⰳⰁⰅ ⰔⰎⰅⰄⰊⰕ!1111 ⰑⰐⰑⰕⰑⰎⰅ ⰔⰅⰓⰝⰀⰅ!!111ⰰⰴⰺⱀⰰⰴⰺⱀ ⰒⰛⰛⰛⰛⰛⰛ!!!!!!1111 ⰒⰛⰛⰛⰛⰛⰛ!!111 ⰒⰛⰛⰛⰛⰛⰛⰛⰛⰛ!!!!!!1111111ⰔⰕⰑⰀⰄⰊⰐⰀⰜⰀⰕⰠ ⰆⰅⰒⰠ ⰅⰁⰓⰊⰎⰑ!!11111111ⰀⰄⰊⰐⰀⰄⰊⰐ ⰒⰭⰐⰊ - ⰓⰊⰀⰎⰠⰐⰅ ⰗⰓⰖⰍⰕ!!!!11


Чтв 14 Мар 2019 21:38:52
Ⰸⰴⰰⱃⱁⰲⰰ. Ⰴⰲⰰⱍⱆⱓ ⰺⰴⰵⱓ.

Чтв 14 Мар 2019 21:40:58
>>192989158 (OP)
Ⱝ ⰴⱆⰿⰰⱓ ⱍⱅⱁ ⱅ ⱅⱆⱂⱁ ⱄⱀ ⱎⰾⱓⱈⰺ, ⰰ ⱅⰲⱁⱝ ⰿⰰⱅⱐ ⱄⰴⱁⱈⱀⰵⱅ

Чтв 14 Мар 2019 21:41:13
Ⰸⰰⱍⰵⰿ? Ⰲ ⰵⰱⰰⱀⱆⱅⰵ? Ⰲⰰⰿ ⰴⰵⰾⰰⱅⱐ ⰱⱁⰾⱐⱎⰵ ⱀⰵⱍⰵⰳⱁ?

Чтв 14 Мар 2019 21:42:48
>>192992647
Глаголица

Чтв 14 Мар 2019 21:42:52
>>192993626
ⰴⰶⰰⱄⱅ ⱇⱁ ⱇⰰⱀ

Чтв 14 Мар 2019 21:43:00
Ⰰⰾⰾⰰⱈⱆ ⰰⰽⰱⰰⱃ!

Чтв 14 Мар 2019 21:43:14
А вить раньше мой телефон не переваривал глаголицу. Наверное, добавили в последней прошивке.


Чтв 14 Мар 2019 21:43:34
>>192993235
В смысле, в словаре? Как и с кириллицей, просто запоминаешь, что такая хуйня как обвисший крестик - это "А", и всё.

Чтв 14 Мар 2019 21:44:09
>>192989158 (OP)
Ⰵⰱⰰⱀⱆⱅⱐⱄⱝ. Ⱅ ⱀⰰⱎⰵⰾ ⱅⱃⰰⱀⱄⰾⰺⱅⰵⱃⰰⱅⱁⱃ ⱄ ⰽⰺⱃⰺⰾⰾⰺⱌ ⱀⰰ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰺⱌⱆ? Ⱁⱈⱆⰵⱅⱐ, ⱍⱁ ⱂⱃⱁⰺⱄⱈⱁⰴⰺⱅ.

Чтв 14 Мар 2019 21:46:25
Ⰽⱁⰳⰴⰰ ⰿⱀⰵ ⰱⰾⱁ 15 ⰾⰵⱅ, ⰺ ⱝ ⱈⱁⰴⰺⰾ ⱄⱃⰰⱅⱐ ⰱⱝⱅⱝ ⰲⱄⱖ ⰲⱃⰵⰿⱝ ⰽⰰⰽ-ⰱ ⱀⰵⰲⰸⱀⰰⱍⰰ ⰽⱃⱆⱅⰺⰾⱄⱝ ⰲⱁⰸⰾⰵ ⱅⱁⰾⱍⰽⰰ, ⰺ ⰲⱄⱖ ⱄⱂⱃⰰⱎⰺⰲⰰⰾ, ⱍⱅⱁ ⱅ ⱅⰰⰿ ⰸⰰⱅⰺⱈ, ⱂⱁⱍⰵⰿⱆ ⱅⰵⰱⱝ ⱀⰵ ⱄⰾⱎⱀⱁ? ⱂⰵⱃⰲ ⱃⰰⰸ ⱝ ⱀⰵ ⱁⱅⰲⰵⱅⰺⰾ, ⱅⰰⰽ ⱁⱀ ⱀⰰⱍⰰⰾ ⰾⱁⰿⰺⱅⱐⱄⱝ ⰲ ⰴⰲⰵⱃⱐ, ⰺ ⱁⱃⰰⱅⱐ, ⱍⱅⱁ ⱅ ⱅⰰⰿ ⰿⱁⰾⱍⰺⱎⱐ, ⱍⱅⱁ ⱄ ⱅⱁⰱⱁ? ⱀⰰⱍⰰⰾ ⰿⰰⱅⰵⱃⰺⱅⱐⱄⱝ, ⰺ ⰳⱁⰲⱁⱃⰺⱅⱐ, ⱍⱅⱁ ⰲⱁⱁⰱⱋⰵ ⰴⰲⰵⱃⱐ ⱄ ⱂⰵⱅⰵⰾⱐ ⱄⱀⰺⰿⰵⱅ, ⰰⰾⱄⱁ, ⰱⰰⱅⱝ ⱃⱆⰳⰰⰾⱄⱝ, ⰵⱄⰾⰺ ⱝ ⱄⱃⱆ ⰺ ⱀⰵ ⱄⰿⰲⰰⱓ, ⱂⱃⰺⱍⱖⰿ ⱀⰵ ⱂⱃⱁⱄⱅⱁ ⰲⰽⱁⱀⱌⰵ ⱄⱃⰰⱀⰺⱝ, ⰰ ⱀⰵⱂⱁⱄⱃⰵⰴⱄⱅⰲⰵⱀⱀⱁ ⱂⱁⱄⰾⰵ ⰲⰾⰵⰸⰰⱀⰺⱝ ⰽⰰⰽⰰⱎⰽⰺ, ⰿⱁⱅⰺⰲⰺⱃⱁⰲⰰⰾ ⱅⱁ ⱅⰵⰿ, ⱍⱅⱁ ⰲⱁⱀⱝⰵⱅ, ⰺ ⱄⰰⰿ ⱂⱁⱅⱁⰿ ⰿⱀⰵ ⰳⱁⰲⱁⱃⰺⰾ: ⰲⱁⱅ ⱝ ⰽⰰⰽⱀⱆ ⰺ ⱄⰿⰲⰰⱓ, ⰺ ⱅ ⱅⰰⰽ ⰴⰵⰾⰰ! ⱁⰴⱀⰰⰶⰴ ⱝ ⱄⱃⰰⱅⱐ ⱄⰵⰾ, ⰺ ⱄⰾⱎⱆ, ⰱⰰⱅⱝ ⰳⰴⰵ-ⱅⱁ ⱆ ⰴⰲⰵⱃⰺ ⰲⱄⱅⰰⰾ ⰲ ⱁⱅⰴⰰⰾⰵⱀⰺⰺ, ⱀⱆ ⱝ ⰶⱁⱂⱆ ⰲⱅⰵⱃ, ⰺ ⱀⰰ ⱂⱁⰾ ⱀⰰⰽⰰⱃⰰⱍⰺⰽⰺ ⱂⱃⰺⱄⰵⰾ, ⰰ ⱅⰰⰿ ⱋⰵⰾⱐ ⱁⱍⰵⱀⱐ ⱎⰺⱃⱁⰽⰰⱝ ⱄⱀⰺⰸⱆ ⱆ ⰴⰲⰵⱃⰺ, ⱀⱆ ⱝ ⰲ ⱋⰵⰾⱐ ⰺ ⱄⰿⱁⱅⱃⱓ, ⰰ ⱅⰰⰿ ⰱⰰⱅⱝ ⱀⰰ ⰽⰰⱃⰰⱍⰺⰽⰰⱈ ⱄⰺⰴⰺⱅ ⰺ ⰲ ⱋⰵⰾⱐ ⱄⰿⱁⱅⱃⰺⱅ, ⰺ ⰿⱀⰵ ⰳⱁⰲⱁⱃⰺⱅ: ⱅ ⱍⱖ? ⰵⰱⰰⱀⱆⱅ? ⱍⱖ ⱅ ⱅⰰⰿ ⰴⰵⰾⰰⰵⱎⱐ? ⰱⰰⱅⱝ ⰽⱄⱅⰰⱅⰺ ⰲⱄⱖ ⰲⱃⰵⰿⱝ ⰽⰰⰽⰺⰵ-ⱅⱁ ⱅⱃⰰⰲ ⱂⱐⱖⱅ, ⱍⱅⱁⰱ ⱄⱃⰰⱅⱐ ⱍⰰⱄⱅⱁ, ⱄⱃⱖⱅ ⱂⱁ 5 ⱃⰰⰸ ⰲ ⰴⰵⱀⱐ, ⰰ ⱂⱁⱅⱁⰿ ⰳⱁⰲⱁⱃⰺⱅ, ⱍⱅⱁ ⰶⱁⱂⱆ ⰶⰶⱖⱅ, ⰺ ⰵⱋⱖ ⱂⰵⱃⰴⰺⱅ ⱁⱀ. ⱂⰺⰸⰴⰵⱌ ⰽⱁⱃⱁⱍⰵ! ⱃⰵⰰⰾⱐⱀⰰⱝ ⰺⱄⱅⱁⱃⰺⱝ. ⱝ ⱀⰵ ⱅⱃⱁⰾⰾⱐ

Чтв 14 Мар 2019 21:48:53Наконец тред на нормальном языке!

Чтв 14 Мар 2019 21:49:42
ⰍⰕⰑ ⰈⰀ ⰕⰑ, ⰝⰕⰑⰁ ⰔⰄⰅⰎⰀⰕⰠ ⰃⰎⰀⰃⰑⰎⰊⰜⰖ ⰑⰗⰊⰜⰊⰀⰎⰠⰐⰏ ⰀⰎⰗⰀⰂⰊⰕⰑⰏ ⰓⰖⰔⰔⰍⰑⰃⰑ ⰭⰈⰍⰀ?

Чтв 14 Мар 2019 21:50:45
Ⰰ ⱍⱅⱁ ⱅⱁ ⰲ ⱅⱆⱅ ⰴⰵⰾⰰⰵⱅⰵ?

Чтв 14 Мар 2019 21:51:29
>>192993752
Это пиктограмма человека.

Чтв 14 Мар 2019 21:52:47
Ⰰ ⱍⱅⱁ ⰵⱄⰾⰺ ⱂⱁⱄⱅⰺⱅⱐ ⰺⰸ-ⱂⱁⰴ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰺⱌ ⱄⱄⰾⰽⰺ ⱀⰰ ⰳⱁⰴⱀⱁⰵ ⱂⱁⱃⰵⰲⱁ ⱄ ⰾⱁⰾⱝⰿⰺ?

Чтв 14 Мар 2019 21:52:49
>>192991015
>
>ⱅⱁ ⱅⰰⰽⱁⰵ Ⱄⱁⰲⰵⱅⱄⰽⰰⱝ ⰲⰾⰰⱄⱅⱐ? Ⰲ ⱍⱖⰿ ⰸⰰⰽⰾⱓⱍⰰⰵⱅⱄⱝ ⱄⱆⱋⱀⱁⱄⱅⱐ ⱅⱁ ⱀⱁⰲⱁ ⰲⰾⰰⱄⱅⰺ, ⰽⱁⱅⱁⱃⱁ ⱀⰵ ⱈⱁⱅⱝⱅ ⰺⰾⰺ ⱀⰵ ⰿⱁⰳⱆⱅ ⱂⱁⱀⱝⱅⱐ ⰵⱋⱖ ⰲ ⰱⱁⰾⱐⱎⰺⱀⱄⱅⰲⰵ ⱄⱅⱃⰰⱀ? Ⱄⱆⱋⱀⱁⱄⱅⱐ ⰵⱖ, ⱂⱃⰺⰲⰾⰵⰽⰰⱓⱋⰰⱝ ⰽ ⱄⰵⰱⰵ ⱃⰰⰱⱁⱍⰺⱈ ⰽⰰⰶⰴⱁ ⱄⱅⱃⰰⱀ ⰲⱄⱖ ⰱⱁⰾⱐⱎⰵ ⰺ ⰱⱁⰾⱐⱎⰵ, ⱄⱁⱄⱅⱁⰺⱅ ⰲ ⱅⱁⰿ, ⱍⱅⱁ ⱂⱃⰵⰶⰴⰵ ⰳⱁⱄⱆⰴⰰⱃⱄⱅⰲⱁⰿ ⱆⱂⱃⰰⰲⰾⱝⰾⰺ ⱅⰰⰽ ⰺⰾⰺ ⰺⱀⰰⱍⰵ ⰱⱁⰳⰰⱅⰵ ⰺⰾⰺ ⰽⰰⱂⰺⱅⰰⰾⰺⱄⱅ, ⰰ ⱅⰵⱂⰵⱃⱐ ⰲ ⱂⰵⱃⰲ ⱃⰰⰸ ⱆⱂⱃⰰⰲⰾⱝⱓⱅ ⰳⱁⱄⱆⰴⰰⱃⱄⱅⰲⱁⰿ, ⱂⱃⰺⱅⱁⰿ ⰲ ⰿⰰⱄⱄⱁⰲⱁⰿ ⱍⰺⱄⰾⰵ, ⰽⰰⰽ ⱃⰰⰸ ⱅⰵ ⰽⰾⰰⱄⱄ, ⰽⱁⱅⱁⱃⱈ ⰽⰰⱂⰺⱅⰰⰾⰺⰸⰿ ⱆⰳⱀⰵⱅⰰⰾ. Ⰴⰰⰶⰵ ⰲ ⱄⰰⰿⱁ ⰴⰵⰿⱁⰽⱃⰰⱅⰺⱍⰵⱄⰽⱁ, ⰴⰰⰶⰵ ⰲ ⱄⰰⰿⱁ ⱄⰲⱁⰱⱁⰴⱀⱁ ⱃⰵⱄⱂⱆⰱⰾⰺⰽⰵ, ⱂⱁⰽⰰ ⱁⱄⱅⰰⱖⱅⱄⱝ ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱄⱅⰲⱁ ⰽⰰⱂⰺⱅⰰⰾⰰ, ⱂⱁⰽⰰ ⰸⰵⰿⰾⱝ ⱁⱄⱅⰰⱖⱅⱄⱝ ⰲ ⱍⰰⱄⱅⱀⱁ ⱄⱁⰱⱄⱅⰲⰵⱀⱀⱁⱄⱅⰺ, ⰳⱁⱄⱆⰴⰰⱃⱄⱅⰲⱁⰿ ⰲⱄⰵⰳⰴⰰ ⱆⱂⱃⰰⰲⰾⱝⰵⱅ ⱀⰵⰱⱁⰾⱐⱎⱁⰵ ⰿⰵⱀⱐⱎⰺⱀⱄⱅⰲⱁ, ⰲⰸⱝⱅⱁⰵ ⱀⰰ ⰴⰵⰲⱝⱅⱐ ⰴⰵⱄⱝⱅⱈ ⰺⰸ ⰽⰰⱂⰺⱅⰰⰾⰺⱄⱅⱁⰲ ⰺⰾⰺ ⰺⰸ ⰱⱁⰳⰰⱅⱈ.Чтв 14 Мар 2019 21:53:20
ⰏⰑⰝⰀ ⰐⰅ ⰖⰏⰅⰅⰕ Ⰲ ⰃⰎⰀⰃⰑⰎⰊⰜⰖ

Чтв 14 Мар 2019 21:53:29
>>192989158 (OP)
лол, долго думал
ⱅⰰⱀⰾⰺⱅⰵⱃⱁⱃ бля

Чтв 14 Мар 2019 21:54:02
ⰐⰅⰐⰀⰂⰊⰆⰖ ⰅⰂⰓⰅⰅⰂ

Чтв 14 Мар 2019 21:54:37
ⰱⰰⰿⱂ ⰳⱁⰴⱀⱁⰿⱆ ⱅⱃⰵⰴⱆ


Чтв 14 Мар 2019 21:55:37
>>192994169
Как быт то ни было, тебе же читать нужно, а не шизотерикой заниматься?

Чтв 14 Мар 2019 21:56:41
Ⰰ ⰽⰰⰽ ⰲⱄⱅⱃⱁⰺⱅⱐ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰺⱌⱆ ⰲ ⱎⰺⱀⰴⱁⰲⱄ? Ⱅⰰⰿ ⰵⱖ ⱀⰵⱅ ⱅⱆⱂⱁ (ⱄⰴⰵⰾⰰⰾ ⱍⰵⰽ ⱅⱁⰾⱐⰽⱁ ⱍⱅⱁ). Ⰰ ⱈⱁⱅⰵⰾⱁⱄⱐ ⰱ ⱀⰰ ⰽⰾⰰⰲⰺⰰⱅⱆⱃⰽⰵ ⱀⰰⰱⰺⱃⰰⱅⱐ...

Чтв 14 Мар 2019 22:01:47
>>192993626
Ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰺⱌⰰ ⰾⰵⰳⰰⱀⱅⰵⰵ ⰺ ⰽⱃⰰⱄⰺⰲⰵⰵ, ⱍⰵⰿ ⰽⰺⱃⰺⰾⰾⰺⱌⰰ.
Ⰲⱁⱁⰱⱋⰵ ⰽⰺⱃⰺⰾⰾⰺⱌⰰ - ⱅⱁ ⰸⰰⰽⱁⱄ ⱂⱁⰴ ⰳⱃⰵⰽⱁⰲ. Ⰰ ⰿ, Ⰲⰵⰾⰺⰽⱁⱃⱁⱄ, ⱁⱄⱁⰱⰵⱀⱀ ⱀⰰⱃⱁⰴ, ⰾⱆⱍⱎⰺ ⱀⰰⱃⱁⰴ ⰲ ⰿⰺⱃⰵ, ⰽⱁⱅⱁⱃⱁⰿⱆ ⱀⱆⰶⰵⱀ ⱄⰲⱁ ⰰⰾⱇⰰⰲⰺⱅ.
Ⰴⰰ ⰺ ⱅⰵⰿ ⱂⰰⱍⰵ ⱄⰰⰿⰰⱝ ⰴⱃⰵⰲⱀⱝⱝ ⱃⱆⱄⱄⰽⰰⱝ ⰰⰸⰱⱆⰽⰰ.

Чтв 14 Мар 2019 22:03:50
>>192994431
Ⰵⰱⰰⱎⱐ
https://fontomania.ru/16478-glagolitsa.html

Чтв 14 Мар 2019 22:05:18
Ⰱⱑⰾ, ⰱⰾⱑⰴⱀ, ⰱⱑⰴⱀ ⰱⱑⱄⱏ
Ⱆⰱⱑⰶⰰⰾⱏ ⰳⱁⰾⱁⰴⱀ ⰲⱏ ⰾⱑⱄⱏ.
Ⰾⱑⱎⰺⰿⱏ ⱂⱁ ⰾⱑⱄⱆ ⱁⱀⱏ ⰱⱑⰳⰰⰾⱏ,
Ⱃⱑⰴⱐⰽⱁ ⱄⱏ ⱈⱃⱑⱀⱁⰿⱏ ⱂⱁⱁⰱⱑⰴⰰⰾⱏ
Ⰺ ⰸⰰ ⰳⱁⱃⱐⰽi ⱅⱁⱅⱏ ⱁⰱⱑⰴⱏ
Ⰴⰰⰾⱏ ⱁⰱⱑⱅⱏ ⱀⰰⰴⱑⰾⰰⱅⱐ ⰱⱑⰴⱏ.
Ⰲⱑⰴⰰ, ⰱⱃⰰⱅⱏ, ⱍⱅⱁ ⰽⰾⱑⱅⱐ ⰺ ⰽⰾⱑⱅⰽⰰ,
Ⱃⱑⱎⰵⱅⱁ, ⱃⱑⱎⰵⱅⰽⰰ, ⱄⱑⱅⰽⰰ,
Ⰲⱑⰶⰰ ⰺ ⰶⰵⰾⱑⰸⱁ ⱄⱏ ⱝⱅⱐ, --
Ⱅⰰⰽⱏ ⰺ ⱀⰰⰴⱁⰱⱀⱁ ⱂⰺⱄⰰⱅⱐ.
Ⱀⰰⱎⰺ ⰲⱑⰽⰺ ⰺ ⱃⱑⱄⱀⰺⱌ
Ⰸⰰⱋⰺⱋⰰⱓⱅⱏ ⰳⰾⰰⰸⱏ ⰸⱑⱀⰺⱌ,
Ⰲⱑⰽⰺ ⰶⰿⱆⱃⰺⱅⱏ ⱌⱑⰾ ⰲⱑⰽⱏ
Ⱀⱁⱍⱐⱓ ⰽⰰⰶⰴ ⱍⰵⰾⱁⰲⱑⰽⱏ...
Ⰲⱑⱅⰵⱃⱏ ⰲⱑⱅⰽⰺ ⱂⱁⰾⱁⰿⰰⰾⱏ,
Ⱀⱑⰿⰵⱌⱏ ⰲⱑⱀⰺⰽⰺ ⱄⰲⱝⰸⰰⰾⱏ,
Ⱄⰲⱑⱄⰺⰾⱏ ⰲⱑⱃⱀⱁ ⱂⱃⰺ ⱂⱃⱁⰿⱑⱀⱑ,
Ⰸⰰ ⰴⰲⱑ ⰳⱃⰺⰲⱀ ⱂⱃⱁⰴⰰⰾⱏ ⰲⱏ Ⰲⱑⱀⱑ.
Ⰴⱀⱑⱂⱃⱏ ⰺ Ⰴⱀⱑⱄⱅⱃⱏ, ⰽⰰⰽⱏ ⰲⱄⱑⰿⱏ ⰺⰸⰲⱑⱄⱅⱀⱁ,
Ⰴⰲⱑ ⱃⱑⰽⰺ ⰲⱏ ⱄⱁⱄⱑⰴⱄⱅⰲⱑ ⱅⱑⱄⱀⱁⰿⱏ,
Ⰴⱑⰾⰺⱅⱏ ⱁⰱⰾⰰⱄⱅⰺ ⰺⱈⱏ Ⰱⱆⰳⱏ,
Ⱃⱑⰶⰵⱅⱏ ⱄⱏ ⱄⱑⰲⰵⱃⰰ ⱀⰰ ⱓⰳⱏ.
Ⰽⱅⱁ ⱅⰰⰿⱏ ⰳⱀⱑⰲⱀⱁ ⱄⰲⰺⱃⱑⱂⱑⰵⱅⱏ?
Ⰽⱃⱑⱂⰽⱁ ⱄⱑⱅⱁⰲⰰⱅⱐ ⱅⰰⰽⱏ ⱄⰿⱑⰵⱅⱏ?
Ⱀⰰⰴⱁ ⰿⰺⱃⱀⱁ ⱄⱂⱁⱃⱏ ⱃⱑⱎⰺⱅⱐ
Ⰺ ⰴⱃⱆⰳⱏ ⰴⱃⱆⰳⰰ ⱆⰱⱑⰴⰺⱅⱐ...
Ⱂⱅⰺⱍⱐⰺ ⰳⱀⱑⰸⰴⰰ ⰳⱃⱑⱈⱏ ⰸⱁⱃⰺⱅⱐ,
Ⰳⱃⱑⱈⱏ ⱀⰰⱂⱃⰰⱄⱀⱁ ⱈⰾⱑⰱⱏ ⱄⱁⱃⰺⱅⱐ,
Ⱀⰰⰴⱏ ⰽⰰⰾⱑⰽⱁ ⰳⱃⱑⱈⱏ ⱄⰿⱑⱝⱅⱐⱄⱝ,
Ⱀⰰⰴⱏ ⱆⰲⱑⱍⱀⰿⱏ ⰺⰸⰴⱑⰲⰰⱅⱐⱄⱝ...

Чтв 14 Мар 2019 22:07:02
>>192994303
Ⰸⰴⰰⱃⱁⰲⰰ Ⱀⰰⱅⰰⱀ, ⰽⰰⰽ ⱄⰰⰿ? Ⰲ ⰜⰀⰘⰀⰎ ⰸⰰⰽⱁⱀⱍⰺⰾ ⱄⰾⱆⰶⰺⱅⱐ? Ⱝ ⱄⱂⱃⱁⱄⰺⱅⱐ ⱈⱁⱅⰵⰾ: ⱅ ⱂⱁ ⰏⰀⰔⰀ ⱃⰵⱂⰰⱅⱃⰺⰺⱃⱁⰲⰰⰾⱄⱝ?

Чтв 14 Мар 2019 22:09:38
>>192994813
ⱍⰵⱅ ⱀⰺⱈⱆⱝ


Чтв 14 Мар 2019 22:11:41
>>192995132
Ⱈⰿ, ⱅⱁ ⱄⱅⱃⰰⱀⱀⱁ, ⰴⱃⱆⰳ. Ⱆ ⰿⰵⱀⱝ ⰲⱄⱖ ⱃⰰⰱⱁⱅⰰⰵⱅ. Ⱅ ⰲ ⱂⰰⱂⰽⱆ ⱄⱁ ⱎⱃⰺⱇⱅⰰⰿⰺ ⰽⰺⱀⱆⰾ?

Чтв 14 Мар 2019 22:14:23
>>192995257
Ⰰⰲⱅⱁⱆⱄⱅⰰⱀⱁⰲⰽⰰ. Ⰸⰰⱍⰵⰿ ⰽⰺⰴⰰⱅⱐ ⰲⱃⱆⱍⱀⱆⱓ, ⰵⱄⰾⰺ ⰿⰵⰾⰽⱁⰿⱝⰳⰽⰺⰵ ⰲⱄⱖ ⱆⱂⱃⱁⱄⱅⰺⰾⰺ ⰴⰾⱝ ⱅⰵⰱⱝ, ⱓⰸⰵⱃⰰ?

Чтв 14 Мар 2019 22:17:14
Ⰾⰵⱀⱐ - ⱅⱁ ⰲⱄⱅⱃⱁⰵⱀⱀ ⰿⰵⱈⰰⱀⰺⰸⰿ, ⱀⰵⱁⰱⱈⱁⰴⰺⰿ ⰴⰾⱝ ⰽⱁⱀⱁⰿⰺⰺ ⱃⰵⱄⱆⱃⱄⱁⰲ ⱂⱃⰺ ⰳⰵⱀⰵⱃⰰⱌⰺⰺ ⱁⰽⱃⱆⰶⰰⱓⱋⰵ ⱃⰵⰰⰾⱐⱀⱁⱄⱅⰺ, ⰾⰺⰿⰺⱅⰺⱃⱆⱓⱋⰺ ⰲⱄⰵⰾⰵⱀⱀⱆⱓ ⰴⰺⰲⰰⱀⱁⰿ ⰺ ⱂⱁⰾⰵⰿ ⰸⱃⰵⱀⰺⱝ.

Чтв 14 Мар 2019 22:18:59
>>192994692
>>192994813
>>192994907
>>192995001
>>192995132
>>192995257
>>192995427
>>192995590
Ⱀⱆ ⱖⱂⱃⱄⱅ, ⱀⱆⰶⱀⱁ ⰱⱁⰾⱐⱎⰵ ⱀⱁⰲⱈ ⱅⱃⰵⰴⱁⰲ!!!
Ⱈⰲⰰⱅⰺⱅ ⰱⰰⰿⱂⰰⱅⱐ ⰲⱄⱝⰽⱓ ⱄⱅⰰⱃⱆⱓ ⱈⱆⰵⱅⱆ, ⰲ ⱀⰵ ⱀⰵ ⱃⱁⰴⰺⱅⱄⱝ ⱀⰺⱍⰵⰳⱁ ⱈⱁⱃⱁⱎⰵⰳⱁ ⱆⰶⰵ, ⱁⱀⰰ ⱁⰱⱃⰵⱍⰵⱀⰰ ⰳⱀⰺⱅⱐ!


Чтв 14 Мар 2019 22:20:48
>>192989158 (OP)
что вы этим блядски тредом доказали, сидите с открытым переводчиком на глаголицу и радуетесь, пиздец вы умники

Чтв 14 Мар 2019 22:21:09
>>192995692
Ⰲⱁⱅ ⱄⰰⰿ ⰺ ⱅⰲⱁⱃⰺ ⱀⱁⰲⱁⰵ ⰰ ⰿ ⰸⰰⰱⰰⰿⱂⰰⰵⰿ. Ⰰ ⱅⰰⰽ - ⰺⰴⰺ ⱀⰰⱈⱆ, ⰵⰱⰰⰾ ⱅⰵⰱⱝ ⰲ ⱃⱁⱅ ⱎⰽⱁⰾⱐⱀⰺⰽ-ⱃⰵⰲⱁⰾⱓⱌⰺⱁⱀⰵⱃ.

Чтв 14 Мар 2019 22:21:42
>>192995692
>пук

Чтв 14 Мар 2019 22:26:29
>>192995782
Ⱅⱃⰰⱀⱄⰾⰺⱅⰵⱃⰰⱅⱁⱃⱁⰿ ⰶⰵ.
Ⱂⰵⱃⰵⰲⱁⰴⰺⱎⱐ - ⱅⱁ ⰽⱁⰳⰴⰰ ⱄ ⱁⰴⱀⱁⰳⱁ ⱝⰸⰽⰰ ⱀⰰ ⰴⱃⱆⰳⱁ. Ⰰ ⰽⰰⰽⰰⱝ ⱄⰿⱄⰾⱁⰲⰰⱝ ⱃⰰⰸⱀⰺⱌⰰ ⰿⰵⰶⰴⱆ "hui" ⰺ "хуй"?
Ⱂⱃⱁⱎⱆ ⱂⱃⱁⱋⰵⱀⰺⱝ ⰸⰰ ⰽⰺⱃⰺⰾⰾⰺⱌⰵⱈⱆⱀⱓ, ⱁⰱⱄⱅⱁⱝⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⰰ ⰲⱀⱆⰶⰴⰰⱓⱅ

Чтв 14 Мар 2019 23:32:16
ⰳⰾⰰⰽⱁⰾⰺⱌⰵⰱⰾⱝⰴⰺ ⱄⰴⱆⰾⰺⱄⱐ?← К списку тредов